Eksamen

Hjælpemidler

Du har selv ansvar for at medbringe tilladte hjælpemidler til eksamen. Oversigten over tilladte hjælpemidler til skriftlig og mundtlig eksamen ligger i LUDUS Web under konferencer. Dine lærere har fortalt dig, hvilke hjemmesider du må benytte under eksamen. 

Bemærk, at man ikke må låne hjælpemidler af de øvrige eksaminander under en eksamen.

Læs mere i eksamensbekendtgørelsen i §15

Sygdom

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til eksamen, skal du straks ringe til skolen på tlf. 5855 5050. Du har mulighed for at gå til sygeeksamen på HF, hvis du afleverer en lægeerklæring senest dagen efter din sygemelding. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Hvornår er en eksamen begyndt?

En eksamen er begyndt, når tilsynet er gået i gang med at uddele opgaverne til en skriftlig eksamen. Til den mundtlige eksamen er den begyndt, når du har fået eksamensspørgsmålet/opgaven. Hvis du kommer for sent skal du henvende dig i Studieservice, hvor der vil blive taget stilling til, om du kan få lov til at gå op. 

Læs mere i eksamensbekendtgørelsen i §16

Mødetid

Ved skriftlig eksamen skal du komme ½ time før eksamens start og være på din plads 15 minutter før. Ved mundtlig eksamen skal du møde 15 minutter før eksamensstart. Det er altid en god idé at møde i god tid. Du kan altid finde fremmødelister i LUDUS Web.

Hvis du kommer for sent til en eksamen, har du ikke krav på at komme op. Du skal dog henvende dig i Studieservice og kontakte den eksamensansvarlige, som vil beslutte, om du alligevel kan få lov at deltage i eksamen.

Udeblivelse

Udebliver du fra eksamen, mister du retten til at gå til eksamen. Henvend dig evt. i Studieservice. 

Læs mere i eksamensbekendtgørelsen i §17

Særlige vilkår under eksamen

Har du brug for særlige vilkår under eksamen, kontakt Studieservice for og hør mere om dine muligheder. 

Eksamen uden angst

Frygter du eksamen?

Har du katastrofetanker om eksamen?

Lær nogle teknikker til at tackle eksamensangst.

Meld dig til dette kursus, så du kan blive opmærksom på dine tanker om eksamen.

Vi vil på kurset fokusere på dine tanker om eksamen og arbejde med omstrukturering af disse. Positiv tænkning, visualisering, udføring af teknikker til kontrol af angsten, samt styrkelse af samspillet mellem krop og psyke er nyttige redskaber i kampen mod eksamensangsten. 

Der er ingen tilmelding til kurset - hold øje med infoskærmene på afdelingerne og i LudusWeb. 
Kurset afholdes forår og efterår. 

  • Marianne J. Dalsgaard

    Marianne J. Dalsgaard Underviser på kurset i Korsør og Slagelse

  • Anne Hansen

    Anne Hansen Underviser på kurset i Ringsted

Eksamensbekendtgørelsen

Læs hele eksamensbekendtgørelsen her

 Adgang til prøve

§ 7. En elev eller kursist kan aflægge prøve i et fag, når eleven eller kursisten har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skole- eller kursusår eller i det pågældende undervisningsforløb, medmindre andet følger af reglerne for den enkelte uddannelse. Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som eksaminanden til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven i henhold til reglerne for den enkelte uddannelse, er opfyldt. Institutionen skal påse, at kravene er opfyldt.

Stk. 2. Når produktet, jf. stk. 1, er udarbejdet af en gruppe, har eksaminanderne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at en eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

Stk. 3. En elev eller kursist, der i de to- og treårige gymnasiale uddannelser eller i et eux-forløb følger eller vil følge et fag på et højere niveau, kan ikke aflægge prøve i faget på det lavere niveau. En kursist i det toårige hf skal dog aflægge prøve i hver af de to faggrupper, den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppen, selv om kursisten har valgt et eller flere fag fra faggruppen på højere niveau som valgfag.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3, 1. punktum, hindrer ikke, at en elev i et eux-forløb i grundforløbet udtrækkes til og efterfølgende aflægger prøve i et grundfag, der i hovedforløbet eller et studiekompetencegivende forløb løftes til et højere niveau.

Stk. 5. Institutionen afgør, om eleven eller kursisten har opfyldt betingelserne i stk. 1 og 2, jf. § 6, stk. 2, nr. 4. For de nærmere regler om adgang og tilmelding til prøve henvises til reglerne for den enkelte uddannelse.