Studie- og ordensregler

Velkommen som studerende på VUC Vestsjælland Syd

Studie- og ordensreglerne på VUC Vestsjælland Syd har til formål at støtte positive og studiefremmende omgangsformer og studievaner på skolen og dermed bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø, der hviler på værdierne:

 • Rummelighed
 • Tolerance
 • Respekt
 • Ansvarlighed
 • Engagement og lyst til at lære
 • Faglighed
 • Trivsel

Værdier, der har til formål at sikre elevers og kursisters aktive deltagelse i undervisning, arrangementer, debatter og møder. Ydermere er det centralt, at undervisning, arrangementer, debatter og møder giver indblik i de muligheder og rettigheder i samfundet – globalt, nationalt og lokalt, der er baseret på demokrati, ytringsfrihed og ligestilling.

Skolens medarbejdere følger din studieaktivitet nøje med det formål at støtte dig i at gennemføre din uddannelse på VUC Vestsjælland Syd.

Som elev og kursist på VUC Vestsjælland Syd, skal du følge skolens studie- og ordensregler.

I visse tilfælde kan din adfærd i fritiden også være omfattet af disse regler, fx hvis din digitale adfærd, har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på skolen.

Studieaktivitet

Som elev/kursist på VUC Vestsjælland Syd forventer vi, at du er studieaktiv. Studieaktivitet betyder, at du:

 • møder til og deltager aktivt i undervisningen
 • er på plads i lokalet ved undervisningens start
 • har mobiltelefonen på lydløs i tasken, med mindre den skal bruges i undervisningen
 • forbereder dig til undervisningen og har relevant undervisningsmateriale med
 • afleverer skriftlige opgaver, der i kvalitet og kvantitet følger de krav, der er fastsat
 • deltager i undervisning, der foregår andre steder, herunder ekskursioner, selvstændigt arbejde og virtuel undervisning
 • deltager i forskellige arbejdsformer, herunder gruppe- og projektarbejde
 • tjekker LUDUS Web dagligt for skema, lektier, ændringer og beskeder

Snyd

Vi accepterer ikke snyd og plagiat, herunder med skriftligt arbejde og ved prøverne - se i øvrigt skolens snydpolitik.

Sygdom og andet fravær

Hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen, skal du notere dette i LUDUS Web. Her skal du også notere årsagen til fraværet.

Når du er fraværende fra undervisningen, vil det blive registreret af læreren i LUDUS Web.

Alt fravær regnes som manglende studieaktivitet. Du har pligt til at orientere dig om din studieaktivitet i LUDUS Web.

Skolen kan i særlige tilfælde kræve en lægeerklæring, som du selv skal betale.

Ordensregler

 • Du skal behandle skolens ejendom, computere, tablets, bøger og udstyr, der stilles til rådighed af skolen, omhyggeligt - og huske at returnere det efter lån. Det er dig, der er ansvarlig, hvis udstyr eller materiale, du har lånt, bliver væk.
 • Du skal rydde op efter dig. Stil stole og borde på plads efter endt undervisning.
 • Du må ryge, men kun på de lokalt anviste områder.
 • Du må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler på skolen.
 • Vi accepterer ikke vold, truende adfærd eller hån, skældsord og lignende.
 • Vi tolererer ikke chikane, mobning og respektløs adfærd på skolen. Det er ikke tilladt at vise og/eller dele videoer og billeder, som kan have et krænkende indhold.
 • Vi opfatter religiøs overbevisning som en privat sag. Derfor må du ikke missionere eller udøve religiøse ritualer på skolen.
 • Vi bruger dansk som det fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.
 • Du kan sammen med dit hold og din lærere udarbejde egne supplerende regler for samarbejde og kommunikation i klasserummet.

Overtrædelse

Overtrædelse af studie- og ordensreglerne kan medføre:

 • mundtlig advarsel
 • en skriftlig advarsel
 • sanktioner i forhold til eksamen og SU
 • manglende oprykning til næste niveau på uddannelsen
 • udelukkelse i kortere eller længere perioder i indtil 10 dage på et skoleår
 • bortvisning/udmeldelse af skolen i særligt graverende tilfælde

Særligt grove tilfælde af overtrædelse af skolens studie- og ordensregler, kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen uden forudgående varsel.

Det er afdelingslederen, der træffer beslutning om sanktioner som følge af overtrædelse af studie- og ordensreglerne.  Klager over sådanne afgørelser indgives skriftligt, senest 14 dage efter, at afgørelsen er truffet. Klagen sendes til skolens hovedmail vuc@vuc-vs.dk

Ikrafttræden

Studie- og ordensreglerne træder i kraft d. 23/11-2018 og gælder for alle skolens elever og kursister.

Yderligere information

Du kan læse mere om lovgrundlaget for skolens regler om studieaktivitet i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (for HF) og i AVU-bekendtgørelsen (for AVU).

 

Antimobbestrategi