Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne på VUC Vestsjælland Syd skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt studiemiljø for alle elever og kursister.

Derfor forudsætter vi, at du:

 • respekterer skolens værdigrundlag og målsætning
 • bidrager til et godt studiemiljø for alle
 • tager medansvar og er loyal over for skolen
 • respekterer andres synspunkter og holdninger. Dette gælder i alle medier, i tale og på skrift.

 Læs etisk kodeks for delling af billeder på nettet

VUC Vestsjælland Syds ordensregler

 • Du skal behandle skolens ejendom, computere, tablets, bøger og udstyr, der stilles til rådighed af skolen, omhyggeligt - og huske at returnere det efter lån. Det er dig, der er ansvarlig, hvis udstyr eller materiale, du har lånt, bliver væk.
 • Du skal vise hensyn til andre ved brug af mobiltelefon. Følg lærernes anvisninger.
 • Du skal rydde op efter dig. Stil stole og borde på plads og fjern dit affald, når du forlader et lokale.
 • Du må ryge, men KUN på de lokalt anviste områder.
 • Du må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i undervisningen eller på skolen.
 • Vi accepterer ikke vold og mobning og truende eller respektløs adfærd på skolen.
 • Vi accepterer ikke salg af rusmidler på skolen.
 • Du kan sammen med dit hold og din lærere udarbejde egne supplerende regler for samarbejde og kommunikation i klasserummet.
 • Hvis reglerne ikke overholdes, kan VUC Vestsjælland Syd iværksætte sanktioner i form af advarsler, midlertidig udelukkelse fra undervisning eller bortvisning.
 • Afgørelser om udmeldelse træffes af afdelingslederen på den afdeling, hvor du har din undervisning. Klage over afgørelser truffet af afdelingslederen, skal indgives skriftligt, senest 14 dage efter, at afgørelsen er truffet. Klagen sendes til afdelingslederen.

Undervisningen

Du har pligt til aktiv deltagelse i undervisningen ved at:

 • deltage i planlagt undervisning
 • møde forberedt til undervisning
 • aflevere skriftlige opgaver, der i kvalitet og kvantitet følger de krav, der er fastsat.
 • deltage i undervisning, der foregår andre steder, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
 • deltage i forskellige arbejdsformer, herunder gruppe- og projektarbejde
 • orientere dig ved fravær ved selv at tjekke LUDUS Web om holdets arbejde i de timer, hvor du har været fraværende og selvstændigt at søge at indhente det forsømte.

Studieaktivitet

I løbet af skoleåret følger både lærere, studievejledere og ledere den enkelte kursists studieaktivitet nøje med det formål at støtte dig i at nå dine mål.

Som elev og kursist har du pligt til at orientere sig om din egen registrering/studieaktivitet i LUDUS Web. Registreringen gælder for et undervisningsforløb ad gangen – dog maksimalt 1 år.

Du har pligt til at give besked om årsagen til fravær. Alle former for fravær medregnes som fravær. Der findes ikke lovligt fravær.

Registrering af studieaktivitet i LUDUS Web

Kursisternes studieaktivitet registreres af lærerne i LUDUS WEB. Her kan kursisten også selv notere årsager til fravær. Du har pligt til at orientere dig om din egen registrering/studieaktivitet i LUDUS Web.

Ved manglende studieaktivitet

VUC Vestsjælland Syd anvender følgende procedure ved opfølgning på studieaktivitet:

 1. Ved mere end 20% løbende fravær eller manglende aflevering af opgaver: Påmindelse til eleven eller kursisten om at være opmærksom på studieaktiviteten.
 2. Ved mere end 25% løbende fravær eller manglende aflevering af opgaver: Skriftlig advarsel med indkaldelse til samtale med studievejledningen.
 3. Ved mere end 35% løbende fravær eller manglende aflevering af opgaver kan det medføre udmeldelse.

Vedr. udmeldelse på grund af manglende studieaktivitet

 • Hvis vi vurderer, at din studieaktivitet ikke længere er tilfredsstillende – både i forhold til fremmøde, opgaveafleveringer og fremskridt i læring – kan skolen beslutte, at du bliver udmeldt.
 • Det er afdelingslederen, der vurderer dette. Kursisten orienteres om udmeldelse og SU stop med orientering om klagemulighed (sendes via e-Boks).
 • Kursister, der udmeldes, kan tidligst genindmeldes ved første ordinære efterfølgende indskrivning.
 • Der kan gælde særlige regler i særlige tilfælde. Dette afgøres af afdelingslederen.
 • VUC kan til enhver tid udmelde en kursist med et løbende fravær på mere end 35%.
 • Ved særlige faglige vanskeligheder eller længerevarende sygdom er der mulighed for at få ekstra undervisning.
 • Hvis du i en periode er forhindret i at møde frem til undervisningen, kan du i særlige tilfælde træffe aftale med din lærer om at være studieaktiv ved at dokumentere, at man har arbejdet med stoffet – dette gælder dog ikke for den 2-årige HF.

Udmeldelse af andre grunde end manglende studieaktivitet

Afdelingslederen eller rektor kan træffe afgørelse om udmeldelse, hvis du særligt groft tilsidesætter VUC Vestsjælland Syds generelle regler og værdier. Afdelingslederen eller rektor kan beslutte at bortvise uden varsel, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Støtte til særlige faglige vanskeligheder eller anden form for støtte

Ved særlige faglige vanskeligheder eller efter længerevarende sygdom kan kursisten tilbydes ekstra støtte. 

 Støtte kan fx omfatte:

 • Personlig handlingsplan i forhold til studierne
 • Ekstra undervisning
 • Tilbud om anden støtte

Hvis du i en periode er forhindret i at møde frem til undervisningen, kan du i visse tilfælde træffe aftale med din lærer om at være studieaktiv ved at dokumentere, at du har arbejdet med stoffet – dette gælder dog ikke for den 2-årige HF.

Lægeerklæringer

 • I tilfælde af længerevarende eller gentaget fravær kan du blive afkrævet en lægeerklæring, som du selv skal betale. VUC Vestsjælland Syd kan også bede om anden dokumentation for fravær, fx indkaldelser til undersøgelser etc.
 • Selv om du har afleveret en lægeerklæring vil lærere, studievejledning og afdelingsleder fortsat vurdere løbende, om din studieaktivitet er tilfredsstillende – både i forhold til fremmøde, opgaveafleveringer og dine fremskridt i læringen.

Særligt vedr. 2-årig HF

 • Oprykning til 2. år er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Såfremt du, efter afslutning af 1. HF efter endt sommereksamen, har under 2 i gennemsnit, tager afdelingslederen en vurdering af dine muligheder for oprykning til 2. HF. Beslutningen meddeles kursisten skriftligt.
 • På de 2-årige forløb vurderer vi studieaktivitet både under ét - og for hvert enkelt fag separat. Hvis der er særlige problemer i ét fag, vurderer studievejleder og afdelingsleder, om der er basis for at fortsætte i 2. HF.