FAQ

Her kan du få svar på nogen af de hyppigst stillede spørgsmål.

Vejledning

 • Hvad er Almen Forberedelseseksamen (AF)

  Du kan tage en Almen Forberedelseseksamen, som giver dig direkte adgang til den 2-årige HF, hvis du består alle fagene, eller til en faglig uddannelse. En Almen Forberedelseseksamen består af tre obligatoriske fag og to fag efter eget valg.

  En Almen Forberedelseseksamen består af 5 fag: Dansk niveau D eller dansk som andetsprog niveau D; Engelsk niveau D; Matematik niveau D; 2 fag efter eget valg på mindst niveau G. Hvis eksamen skal bruges til at gå videre på HF, skal de to fag være naturvidenskab og ét af fagene; historie, samfundsfag, tysk eller fransk. VUC Vestsjælland Syd tilbyder ikke fransk.

  Prøver og evalueringer: På niveauerne G (9. klasse) og D (10. klasse) afsluttes med prøver. På Basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren.

  Prøveform: På niveau G og D afsluttes alle fagene med mundtlig prøve, nogle også med skriftlig prøve eller en kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

 • Jeg har tidligere gået på en gymnasial uddannelse uden at gøre den færdig, hvad gør jeg?

  Afhængigt af hvilke fag du har afsluttet og hvor længe du har gået på en anden gymnasial uddannelse, kan studievejlederne hjælpe dig med at lave en plan, så du kan færdiggøre din HF.

  Kontakt VUC og få en tid hos en studievejleder og tag alle dine eksamensbeviser med til samtalen, samt en underskrevet udskrift af eksamensprotokollen fra det gymnasium eller VUC, du har gået på.

  Vi skal også se en udskrift af din studieaktivitet/fravær.

 • Hvor gammel skal jeg være for at gå på VUC?

  HF-enkeltfag: Her er kravet, at du skal have været ude af folkeskolen i et år.

  Det 2-årige HF: Her kan du søge optagelse direkte efter 9. og 10. klasse.

  På AVU og FVU skal du som udgangspunkt være fyldt 18 år for at deltage, men der er undtagelser:

  AVU: Hvis du under 18 år kan optagelse kun ske i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvorfra der skal foreligge en udfyldt og underskrevet handlingsplan, godkendt af bopælskommunen.

  FVU: Hvis du er under 18, kan du deltage, hvis du er i gang med en AMU-uddannelse - hvis du er i job eller i lære og deltager via din arbejdsplads - eller hvis du er under Kriminalforsorgen.
 • Hvilke adgangskrav er der til VUC?

  Dansk som andetsprog
  For at begynde i 9. klasse skal du have Danskuddannelse 2 modul 6, men du kan indstille dig til en test.
  For at begynde i 10. klasse skal du have Danskuddannelse 3 modul 5, men du kan indstille dig til en test.

  FVU
  Du skal igennem en test, som klarlægger dit sproglige eller matematiske udgangspunkt.

  AVU
  Dine danskkundskaber og matematikkundskaber skal svare til 8. klasse. Ellers er der ingen faglige optagelsesbetingelser. Vejlederen foretager en individuel vurdering på baggrund af en personlig samtale.

  HF-enkeltfag
  Du kan tidligst blive optaget på HF, et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Det normale optagelsesgrundlag er 10. klasse i dansk, engelsk og matematik. HF-fag kan kombineres med fag på AVU (Almen voksenuddannelse, der svarer til 9. - 10. klasse).

  Hvis du kun opfylder nogle af kravene, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er vejlederen, på den afdeling, du søger optagelse på, der afgør, om du kan optages.

  2-årig HF
  Som udgangspunkt skal du have afsluttet 9. klasse eller 10. klasse i dansk, matematik og engelsk. Desuden skal du have afsluttet 9. klasse i fysik/kemi og ét af fagene tysk eller fransk - eller have tilsvarende kvalifikationer.

  Hvis du ikke opfylder alle kravene, har du mulighed for at søge optagelse efter en konkret vurdering. Læs mere på under "Uddannelser - 2-årig HF"

  Du tilmelder dig på et særligt skema, som du kan hente på www.optagelse.dk. Husk at vedhæfte alle dine uddannelsespapirer, ellers kan vi ikke behandle din ansøgning.

  Når du søger om optagelse, bliver du indkaldt til en samtale eller et informationsmøde i studievejledningen på den afdeling, du ønsker at gå på.

 • Hvad er studieaktivitet?

  Du er studieaktiv, hvis du medvirker aktivt i den obligatoriske undervisning, afleverer de skriftlige opgaver, der stilles, går til prøver og eksamener, deltager i ekskursioner med mere efter de regler, der gælder for uddannelsen.

  Hvis dit uddannelsessted erklærer dig studieinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du får meddelelse om, at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned.

  Bliver du studieaktiv igen, skal du søge SU på ny. 

 • Hvornår begynder undervisningen?

  AVU begynder som hovedregel undervisningen i august og januar. På AVU er der løbende optag. Dvs. at der er mulighed for at begynde hver 14. dag, i Slagelse dog hver uge.

  På HF er der som hovedregel også optag i august til den 2-årige HF.

  På FVU er der som hovedregel optag i august og januar, men kontakt en vejleder og hør om mulighederne. Vi laver gerne individuelle uddannelsesplaner.

  På ordblindeundervisningen er der også løbende optag.

 • Kan jeg skifte fra dag til aften, hvis jeg får arbejde?

  Ja, hvis der findes et tilsvarende hold om aftenen, er det ikke noget problem.

 • Hvornår får jeg mere information, når jeg er tilmeldt HF-enkeltfag?

  Du modtager et velkomstbrev i din e-Boks, når vi har registreret din indbetaling.

  Vi tager IKKE imod kontanter.

  Bliver du tilmeldt den 2-årige HF, sendes der ca. 2 uger før skolestart velkomstbrev ud.

  Skolen sender velkomstbreve ud til nye kursister på HF-enkeltfag primo august og ultimo december.

  Du kan læse meget mere på skolens intranet LUDUS Web, når du er tilmeldt.

 • Hvordan tilmelder jeg mig?

  Du tilmelder dig fag og forløb hos VUC's studievejledere, som du kan træffe på skolen alle hverdage. Bestil en tid til samtale hos en vejleder på vores hjemmeside eller til ordblinde- eller FVU-test på tlf. 58 55 50 50.

  Ansøgningsfristen for 2-årig HF er den 15. marts, men du søge frem til medio august.

 • Hvad er Individuel KompetenceVurdering (IKV)?

  IKV er det samme som RealKompetenceVurdering (RKV).

  VUC tilbyder en individuel vurdering af dine realkompetencer i forhold til målene i fag, der udbydes på AVU og HF.

  VUC vurderer ikke, om du kan begynde på en given uddannelse, men kun om du i tilstrækkeligt omfang lever op til de faglige mål i et af VUC's fag.

  Det er muligt at få foretaget en IKV/RKV på VUC Vestsjælland Syd.

 • Hvad er RealKompetenceVurdering (RKV)?

  RKV er det samme som Individuel KompetenceVurdering (IKV).

  Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er opnået.

  Det er muligt at søge realkompetencevurdering i ét eller flere af de fag, som VUC udbyder. Realkompetencevurdering kan ikke gives for en hel adgangsgivende eksamen.

  Hvordan foregår en RKV på VUC?

  1. Indledende samtale og vejledning: Hvad skal du kunne på de forskellige niveauer? Hvilke kompetencer har du inden for området? Kan du dokumentere det?
  2. Dokumentation indsamles - du har selv ansvaret for at dokumentere dine kompetencer, fx i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere o.l. Du udfylder og lægger dokumentation på www.minkompetencemappe.dk og sender en kopi til vejlederen på VUC
  3. Du tilknyttes en faglærer som - på baggrund af din kompetencemappe - afprøver kompetencerne gennem samtale og test eller opgaveløsning.
  4. Vurdering og evt. anerkendelse. Du kan evt. få bevis for en delkompetence i faget.
  5. Kompetencebeviset er uden karakter, men kan bruges på samme måde som et eksamensbevis i et enkeltfag, hvis du opnår fuld kompetence.

  Hvis du gerne vil kompetencevurderes, så kontakt VUC for at blive henvist til en RKV-vejleder.

Økonomi

 • Hvad koster det at gå på VUC?

  Priserne for at gå på VUC er lovbestemte.  

  2-årigt HF:
  • 2-årigt HF er gratis. 

  HF-enkeltfag:

  • Kernefag koster 450 kroner pr. fag. 
  • Øvrige fag koster 1.100 kroner pr. fag. 

   

  På HF-enkeltfag er der mulighed for at få tilbagebetalt deltagerbetalingen, hvis du afslutter en fagpakke (og har bestået alle fagene), der kvalificerer dig til optagelse på en mellemlang videregående uddannelse, eller hvis du afslutter en hel HF. 

   

  AVU:

  • Kernefag koster 120 kroner pr. fag, på G-niveau.
  • Kernefag koster 240 kroner pr. fag, på FED-niveau. 
  • Øvrige fag koster 1.100 kroner pr. fag.

  På AVU tilbagebetales deltagergebyret ikke.

   

  FVU:

  • FVU - Forberedende Voksenundervisning er gratis.

  OBU:

  • OBU - Ordblindeundervisning er gratis.

  Personer med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling. 

  Personer med videregående uddannelser, kan dog søge om GSK (Gymnasial Supplering), hvis de skal bruge fag og niveauer til at søge ind på en anden videregående uddannelse. 

  For alderspensionister og efterlønsmodtagere uden videregående uddannelse opkræves 750 kr. ud over deltagergebyret. 

  Selvstuderende skal betale det almindelige gebyr, uanset om de har en videregående uddannelse eller ej.

 • Hvilke støtte kan jeg få?

  Lej en lærer
  Har du brug for ekstra hjælp til dit skolearbejde, kan du låne en lærer. Lånelæreren bliver stillet til rådighed, hvis I er ca. 5 hf kursister inden for samme fag, der har behov for at arbejde med nogle konkrete emner, som det er nødvendigt at du bliver dygtigere til. På AVU kan 1 kursist låne en lærer. Kontakt studievejledningen eller kursistadministrationen og få en samtaletid til afklaring af muligheder.

  Specialpædagogisk støtte (SPS), kun på HF 
  Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du uanset arten få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov. Hvis du fx er ordblind, døv eller hørehæmmet, har psykiske vanskeligheder, er blind eller svagsynet eller bevægelseshæmmet, kan vi hjælpe med at søge om støtte til dig. Kontakt studievejledningen eller kursistadministrationen og få en samtaletid til afklaring af muligheder.

  Studievejledning 
  Du er altid velkommen i studievejledningen og kan fx bruge den:

  • Hvis du har problemer i forbindelse med din skolegang
  • Hvis du vil skifte niveau i et fag
  • Hvis du vil tilmelde eller afmelde dig et hold

  Vejledernes træffetider kan ses uden for vejlederkontorerne. 

  Psykoterapeuter
  VUC Vestsjælland Syd har ansat 2 psykoterapeuter. Henvend dig i vejledningen, som formidler kontakten.

 • Hvor mange timer skal jeg have for at få SU?

  Du skal selv søge SU via internettet. Du skal have NemID for at kunne logge på. Søg online på SU.dk

  Du skal opfylde visse betingelser for at få SU:

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen (hvis du har et barn under 7 år er 17 timer nok).
  • Bemærk, at for de 18 og 19-årige gælder særlige regler afhængigt af forældrenes indkomst.

  NB! Hvis du tager en 2-årig HF er der intet timekrav.

  Du skal være studieaktiv for at modtage SU.

 • Hvilke VUC-uddannelser er SU-berettigede?

  AVU - Almen voksenuddannelse

  HF - højere forberedelseseksamen

  Hvis du har en gymnasial uddannelse, men ikke har taget en videregående uddannelse, kan du tilmeldes HF-enkeltfagshold her på VUC Vestsjælland Syd med egenbetaling. Du vil dog ikke kunne modtage SU.

  FVU er normalt ikke SU-berettiget. Er du 18 eller 19 år, kan du dog modtage SU til FVU, såfremt du samtidig deltager i Almen Voksenuddannelse (AVU) og modtager SU.

  OBU- ordblindeundervisning er ikke SU-berettiget.

  Selvstudium er ikke SU-berettiget.

 • Hvordan søger jeg Statens Uddannelsesstøtte (SU)

  Du kan ansøge om SU-stipendium og - lån på www.SU.dk 

  Du skal bruge Dit NemID. 

  Du kan ikke søge SU, før du er optaget på VUC (din betaling er registreret, og du er optaget på hold). 

  VUC's SU-medarbejder kan hjælpe dig, hvis du har problemer med din ansøgning. Henvend dig på kontoret, på den afdeling, du er optaget på.

 • Hvordan søger jeg om SU-lån?

  Det gør du på www.minSU.dk

  Når du i din e-boks har modtaget en bekræftelse på lånet, skal du godkende din låneplan på www.minSU.dk

 • Hvor længe kan man få SU?

  Du skal kunne gøre uddannelsen færdig inden for 23 måneder. Har du et hjemmeboende barn, der er under syv år, når du begynder på din uddannelse, skal du kunne gøre uddannelsen færdig inden for 35 måneder.

  Du skal have mindst 23 ugentlige skemalagte lektioner. Har du et hjemmeboende barn, der er under syv år, når du begynder på din uddannelse, skal du have mindst 17 skemalagte lektioner om ugen. 

  Du skal aflevere en kopi af fødsel- eller dåbsattest på skolens kontor, ellers kan vi ikke godkende din SU-ansøgning, hvis du har børn under 7 år og har minimum 17 timer. Hvis du har over 23 timer er det ikke nødvendigt.

  Har du afsluttet en gymnasial uddannelse, kan du ikke få SU til en ny gymnasial uddannelse. 

  Du kan ikke modtage SU til fag, du allerede har gennemført på samme niveau.

 • Hvor meget kan jeg få i SU?

  Det kommer an på, om du er hjemmeboende eller udeboende, under eller over 20 år, og i nogle tilfælde hvor meget dine forældre tjener. Du kan også få mere hvis du har børn, så det varierer meget.

  Se satserne på www.SU.dk

 • Får jeg SU i sommerferien?

  Hvis du er i gang med en uddannelse, der strækker sig hen over sommerferien får du også SU i sommerferien, såfremt du IKKE laver et uddannelsesskift.

  Hvis du er i gang med et kombineret forløb (AVU og HF-enkeltfag) før sommerferien og fortsætter med HF-enkeltfag efter sommerferien, er der heller ikke afbrydelse i din SU Det samme gælder, hvis du går på AVU før sommerferien og fortsætter i kombineret forløb (AVU og HF enkeltfag) efter sommerferien. Vær opmærksom på, at du først er tilmeldt, når du har betalt deltagergebyr. Man kan ikke søge SU med tilbagevirkende kraft.

  Hvis du afslutter en uddannelse (fx AVU) i juni måned og begynder på en anden uddannelse i august, får du ikke SU i juli måned.

  Hvis du skifter uddannelse fra HF-enkeltfag til den 2-årige HF, eller omvendt, får du heller ikke SU i sommerferien.

 • Hvorfor har jeg ikke fået min SU?

  Du skal regne med, at det tager SU-styrelsen 2-3 uger at behandle din ansøgning. Hvis du har søgt rettidigt – inden månedens udgang – får du dog SU med tilbagevirkende kraft, selvom pengene ikke kommer lige til den første. Det gælder dog ikke for december, hvor ansøgningsfristen er d. 5. december.

  Hvis du ikke er dansk statsborger er sagsbehandlingstiden i SU-styrelsen noget længere: Op til 2 -3 måneder.

  Hvis du har spørgsmål til  SU, skal du ikke kontakte SU direkte, men tage kontakt til den SU-ansvarlige på dit lokale VUC kontor.

 • Hvorfor har jeg ikke fået mit SU-lån?

  Det er ofte, fordi du ikke har godkendt din låneplan på www.minSU.dk.

 • Hvordan får jeg kontakt med SU?

  Prøv først om du kan finde svar på www.SU.dk

  Hvis det ikke lykkes, skal du ikke kontakte SU direkte, men tage kontakt til SU-ansvarlige på dit lokale VUC kontor.

 • Kan jeg få tilskud til transport?

  Ja, du kan købe et ungdomskort. Du skal ansøge på www.ungdomskort.dk.

  Ungdomskortet er et tilbud til studerende på ungdomsuddannelser. Kortet giver stor rabat i den kollektive trafik.

  Undervisningen være tilrettelagt som heltidsundervisning på mindst 23 lektioner ugentligt over en sammenhængende periode af mindst tre måneders varighed.

 • Er der undervisning, der ikke er SU-berettiget?

  FVU - Forberedende Voksen Undervisning

  FVU er for dig, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.
  Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.

  BEMÆRK! Er du 18 eller 19 år, kan du modtage SU til FVU, hvis du samtidig deltager i almen voksenuddannelse (AVU) med SU. Der kan også indgå hf-enkeltfagsundervisning i timetallet, når blot der sammen med FVU også indgår AVU-fag. Fylder du 20 år under et forløb, hvor du får SU til FVU i kombination med AVU, kan FVU kun indgå i timetallet til SU-berettigende enkeltfagsundervisning indtil førstkommende 30. juni.

  Ordblindeundervisning for voksne: Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.

  Selvstudium: Selvstudium er ikke SU-berettiget.

Deltagerbetaling

 • 2-årig HF

  Er en gratis ungdomsuddannelse. 

 • HF enkeltfag (inkl. selvstuderende)

  Billedkunst, biologi, dans, dansk, drama, engelsk, fysik, geografi, historie, idræt, kemi, matematik, mediefag, naturgeografi, psykologi, religion, samfundsfag og tysk. Koster 450 kr. pr. fag.

  Øvrige HF enkeltfag: Erhvervsøkonomi og filosofi. Koster 1100 kr. pr. fag 

 • AVU

  Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, historie, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og tysk:

  Basis+G niveau koster 120 kr. pr. fag
  FED-niveau koster 240 kr. pr. fag 

  Samarbejde og kommunikation G-niveau, Grundlæggende IT G-niveau og Psykologi D-niveau:

  1230 kr. pr. fag

 • FVU

  Gratis

 • Ordblindeundervisning

  Gratis

HF2 2017

 • Mennesker, sundhed og natur

  Vil du arbejde som fx laborant, bioanalytiker, have- og parkingeniør, ernæring og sundhed, procesteknolog, jordbrugsteknolog, energiteknolog, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf. Stiller du dig spørgsmål som:

  • Hvordan spiller natur, dyr og mennesker sammen? Og hvordan påvirkes alle af udviklingen inden for klima, miljø og bæredygtig udvikling?
  • På hvilken måde påvirker udviklingen inden for fx bioteknologi og fødevareproduktion vores dagligdag, herunder den mad vi spiser, og de varer vi kan købe?
  • Hvilke etiske spørgsmål rejser udviklingen inden for miljø, teknologi, politisk og ideologisk før og nu?
  • Hvordan kan menneskets udvikling i et livslangt perspektiv psykologisk, socialt og kulturelt, herunder betydningen af arv, miljø og kultur, forstås.

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker: 
  Biologi B og psykologi C, valgfag B
  Biologi B og filosofi C, valgfag B
  Matematik B og kemi B, valgfag C 

  Relevant valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger:
  Matematik B 
  Psykologi B 
  Kemi B 
  Naturgeografi B 
  Filosofi C
  Fysik C 
  Psykologi C 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 
  Design og arkitektur C
  Drama C 
  Idræt C 

   

  Tilbydes i Ringsted

  Vælg én af følgende fagpakker: 
  Biologi B og psykologi C, valgfag B 

  Relevant valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger: 
  Matematik B 
  Psykologi B 
  Samfundsfag B 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • IT og teknik

  Vil du arbejde som fx datamatiker, bygningskonstruktør, økonomi og IT, energiteknolog, IT-teknolog? Er du særligt optaget af spørgsmål som:

  • Hvordan har matematik fulgt den kulturelle udvikling fra de tidligste civilisationer og frem, i tal og form? Hvornår og hvordan er IT blevet udviklet – og hvordan anvendes det i matematik og fysik?
  • Hvordan har matematik konkret bidraget til udviklingen inden for naturvidenskab, teknologi og IT – og på hvilken måde kan man udvikle nye indsigter igennem afprøvning fa hypoteser og teorier?
  • Hvordan har fysik bidraget til det naturvidenskabelige verdensbillede? Hvordan kan man igennem eksperimenter og med inddragelse af teorier inden for fx lyd og lys udvikle ny indsigt?

  Tilbydes i Slagelse

  Du får denne fagpakke:
  Matematik B og fysik C, valgfag B 

  Relevant valgfag
  :
  Fysik B 
  Kemi B
  Naturgeografi B 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  Idræt C 

   

  Tilbydes i Ringsted

  Du får denne fagpakke:
  Matematik B og fysik C, valgfag B 

  Relevant valgfag:
  Biologi B 
  Samfundsfag B 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Politi og forsvar

  Vil du arbejde som fx politibetjent, fængselsbetjent, eller uddanne dig inden for de mange muligheder i forsvaret? Tænker du over spørgsmål som:

  • Hvorledes kan man forstå baggrunden for kulturelle ligheder og forskelle – på individ-, gruppe- og samfundsniveau, og hvordan har udviklingen været i forhold til kulturmøder før og nu?
  • Hvorledes påvirker udviklingen økonomisk og politisk nationalt og globalt handlemulighederne for fx velfærdsstaten, udviklingen i forhold til flygtninge- og migrationsstrømme?
  • Hvordan benyttes matematik i samfundsvidenskab som grundlag for politiske beslutninger?
  • Hvordan kan menneskets udvikling i et livslangt perspektiv psykologisk, socialt og kulturelt forstås, herunder betydningen af arv, miljø og kultur forstås?

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Matematik B og samfundsfag B, valgfag C 
  Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B 

  Relevante valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger:
  Matematik B 
  Psykologi B 
  Psykologi C
  Erhvervsøkonomi C 
  Religion B 
  Tysk C 
  Filosofi C 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  Idræt C  

  Tilbydes i Ringsted

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Matematik B og samfundsfag B, valgfag C 
  Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B 

  Relevante valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger:
  Matematik B 
  Psykologi B 
  Psykologi C 
  Erhvervsøkonomi C 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Det pædagogiske og sociale område

  Vil du arbejde som fx pædagog, lærer, socialrådgiver? Er du særligt interesseret i spørgsmål som:

  • Hvorledes kan man forstå baggrunden for kulturelle ligheder og forskelle – på individ-, gruppe- og samfundsniveau, og hvordan har kulturmøderne været før og nu?
  • Hvorledes påvirker udviklingen økonomisk og politisk nationalt og globalt velfærdsstaten, herunder den sociale ulighed? Handlemulighederne i forhold til flygtninge og migrationsstrømme?
  • Hvordan benyttes matematik i samfundsvidenskab som grundlag for politiske beslutninger?
  • Hvordan kan menneskets udvikling i et livslangt perspektiv psykologisk, socialt og kulturelt, herunder betydningen af arv, miljø og kultur, forstås?

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Religion B og samfundsfag B, valgfag C
  Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B 

  Relevante valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger:
  Matematik B 
  Psykologi B 
  Erhvervsøkonomi C 
  Psykologi C 
  Tysk C 
  Filosofi C 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  Idræt C 

  Tilbydes i Ringsted

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B 
  Matematik B og samfundsfag B, valgfag C 

  Relevante valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger:
  Matematik B 
  Psykologi B 
  Erhvervsøkonomi C 
  Psykologi C 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Handel og finans

  Vil du arbejde som f.x. finansøkonom, financial controler, serviceøkonom, markedsføringsøkonom, administrations bachelor, leisure management. Og stiller du dig spørgsmål som:

  • Hvordan spiller virksomheden sammen med omverdenen, og hvilke handlemuligheder har virksomhederne økonomisk og organisatorisk? Og hvordan opstillet et budget og hvordan kan man læse et regnskab?
  • Hvordan spiller tysk sprog, kultur og samfundsforhold sammen, og hvordan kommunikeres på tysk?
  • Hvorledes kan man forstå baggrunden for kulturelle ligheder og forskelle – på individ-, gruppe- og samfundsniveau?
  • Hvordan benyttes matematik i samfundsvidenskab som grundlag for økonomiske og politiske beslutninger?

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Matematik Berhvervsøkonomi C og valgfag B 
  Religion Btysk C og valgfag B

  Relevante valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger:
  Matematik B
  Religion B 
  Tysk B
  Samfundsfag B 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  Idræt C 

  Tilbydes i Ringsted

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Matematik Bsamfundsfag B og valgfag C 
  Samfundsfag Berhvervsøkonomi C og valgfag B 

  Relevante valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger:
  Matematik B 
  Erhvervsøkonomi C 
  Psykologi B 
  Psykologi C 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Medier og markedsføring

  For dig der vil arbejde som fx markedsføringsøkonom, serviceøkonom, multimediedesigner, tv- medietilrettelægger, medieproducent og med ledelse. Er du interesseret ,i hvordan du kan arbejde med at skabe og forstå levende billeder i en æstetisk, kommunikativ og kulturel sammenhæng?

  • Få indblik i hvordan film og TV kan bruges som udtryksform i sammenhæng med praktisk filmproduktion i undervisningen.
  • Hvordan spiller virksomheden sammen med omverdenen?
  • Hvilke handlemuligheder har virksomhederne økonomisk og organisatorisk?
  • Hvorledes læses opstilles et budget, og hvordan læses et regnskab?

  Tilbydes KUN i Slagelse

  Du får denne fagpakke: 
  Mediefag B og erhvervsøkonomi C, frit valgfag B

  Relevante valgfag:
  Matematik B
  Religion B
  Samfundsfag B

  Kunstnerisk fag: 
  Mediefag C

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Klar til universitetet

  Er dit mål at tage en videregående uddannelse inden for områder som f.x. diplomingeniør i bioteknologi, kemi, biologi, matematik, civilingeniør, jura, statskundskab eller historie.

  Tilbydes KUN i Slagelse

  Vælg en af følgende udvidede fagpakker:
  - Naturvidenskabelig fagpakke (Matematik A, kemi B, fysik B)
  - Humanistisk/samfundsvidenskablig fagpakke (Engelsk A, tysk B, religion B, matematik B)

  Kunstnerisk fag: 
  Mediefag C

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

RKV

 • Hvad kan en RKV bruges til?

  Som hovedregel vil et kompetencebevis for et helt fag fra den gymnasiale fagrække kunne give fuld merit for faget. Dette gælder ved en efterfølgende optagelse på en gymnasial uddannelse eller ved udstedelse af bevis for en gymnasial eksamen sammenstykket af enkeltfag. Der gives ikke karakter. Også ved ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse vil et kompetencebevis for et helt fag være sidestillet med et enkeltfagsbevis.

 • Hvordan foregår en RKV?
  1. Indledende samtale og vejledning.
  2. Vurderingsplan udarbejdes - foretages altid med udgangspunkt i målene for det konkrete fag.
  3. Dokumentation indsamles - du har selv ansvaret for at dokumentere dine kompetencer, fx i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere o.l.
  4. Kompetencerne afprøves – gennem samtale og evt. test eller opgaveløsning.
  5. Vurdering og evt. anerkendelse.

  Har du brug for at få vurderet dine kompetencer?

  Udfyld formularen ved at klikke på linket nedenfor:

  - Kontakt Sigrid Skovlund for at få vurderet fag på HF niveau (A,B eller C)

  - Kontakt Anne Winkler for at få vuderet fag på 9.-10. klasses niveau (G, F, E eller D)

HF2 2018

 • Mennesker, sundhed og natur

  Vil du arbejde som fx laborant, bioanalytiker, have- og parkingeniør, ernæring og sundhed, procesteknolog, jordbrugsteknolog, energiteknolog, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf. Stiller du dig spørgsmål som:

  • Hvordan spiller natur, dyr og mennesker sammen? Og hvordan påvirkes alle af udviklingen inden for klima, miljø og bæredygtig udvikling?
  • På hvilken måde påvirker udviklingen inden for fx bioteknologi og fødevareproduktion vores dagligdag, herunder den mad vi spiser, og de varer vi kan købe?
  • Hvilke etiske spørgsmål rejser udviklingen inden for miljø, teknologi, politisk og ideologisk før og nu?
  • Hvordan kan menneskets udvikling i et livslangt perspektiv psykologisk, socialt og kulturelt, herunder betydningen af arv, miljø og kultur, forstås.

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker: 
  Biologi B og psykologi C, valgfag B (Psykologi BMatematik B, naturgeografi B)
  Matematik B og kemi B, valgfag C (Fysisk C, filosofi C, psykologi C)

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Design og arkitektur C
  Drama C
  - Mediefag C
  Idræt C 
  - Billedekunst C 

  Tilbydes i Ringsted

  Du får følgende fagpakker: 
  Biologi B og psykologi C, valgfag B (Psykologi BMatematik B)

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Mediefag C
  Drama C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • IT og teknik

  Vil du arbejde som fx datamatiker, bygningskonstruktør, økonomi og IT, energiteknolog, IT-teknolog? Er du særligt optaget af spørgsmål som:

  • Hvordan har matematik fulgt den kulturelle udvikling fra de tidligste civilisationer og frem, i tal og form? Hvornår og hvordan er IT blevet udviklet – og hvordan anvendes det i matematik og fysik?
  • Hvordan har matematik konkret bidraget til udviklingen inden for naturvidenskab, teknologi og IT – og på hvilken måde kan man udvikle nye indsigter igennem afprøvning fa hypoteser og teorier?
  • Hvordan har fysik bidraget til det naturvidenskabelige verdensbillede? Hvordan kan man igennem eksperimenter og med inddragelse af teorier inden for fx lyd og lys udvikle ny indsigt?

  Tilbydes i Slagelse

  Du får denne fagpakke:
  Matematik B og fysik C, valgfag B (Fysisk B, naturgeografi B)


  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  - Mediefag C
  Idræt C 
  Billedekunst C 

  Tilbydes i Ringsted

  Du får denne fagpakke:
  Matematik B og fysik C, valgfag B (Biologi BSamfundsfag B) 


  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Drama C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Politi og forsvar

  Vil du arbejde som fx politibetjent, fængselsbetjent, eller uddanne dig inden for de mange muligheder i forsvaret? Tænker du over spørgsmål som:

  • Hvorledes kan man forstå baggrunden for kulturelle ligheder og forskelle – på individ-, gruppe- og samfundsniveau, og hvordan har udviklingen været i forhold til kulturmøder før og nu?
  • Hvorledes påvirker udviklingen økonomisk og politisk nationalt og globalt handlemulighederne for fx velfærdsstaten, udviklingen i forhold til flygtninge- og migrationsstrømme?
  • Hvordan benyttes matematik i samfundsvidenskab som grundlag for politiske beslutninger?
  • Hvordan kan menneskets udvikling i et livslangt perspektiv psykologisk, socialt og kulturelt forstås, herunder betydningen af arv, miljø og kultur forstås?

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Matematik B og samfundsfag B, valgfag C (Filosofi C, psykologi C, erhvervsøkonomi C)
  - Tyrkisk B og psykologi C, valgfag C (Tysk C, drama C, filosofi C)
  - Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B (Psykologi B, matematik B, religion B)

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  - Mediefag C
  Idræt C  
  Billedekunst C

  Tilbydes i Ringsted

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Matematik B og samfundsfag B, valgfag C (Psykologi Cerhvervsøkonomi C
  Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B (Matematik Bpsykologi B) 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Drama C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Mennesker, pædagogik og samfund

  Vil du arbejde som fx pædagog, lærer, socialrådgiver? Er du særligt interesseret i spørgsmål som:

  • Hvorledes kan man forstå baggrunden for kulturelle ligheder og forskelle – på individ-, gruppe- og samfundsniveau, og hvordan har kulturmøderne været før og nu?
  • Hvorledes påvirker udviklingen økonomisk og politisk nationalt og globalt velfærdsstaten, herunder den sociale ulighed? Handlemulighederne i forhold til flygtninge og migrationsstrømme?
  • Hvordan benyttes matematik i samfundsvidenskab som grundlag for politiske beslutninger?
  • Hvordan kan menneskets udvikling i et livslangt perspektiv psykologisk, socialt og kulturelt, herunder betydningen af arv, miljø og kultur, forstås?

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker:
  - Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B (Psykologi B, matematik B, religion B)
  - Tyrkisk B og psykologi C, valgfag C (Tysk C, filosofi C, drama C)
  - Drama B og dans C, valgfag B (Matematik B, religion B, samfundsfag B) Du skal vælge drama C som kunstnerisk fag. 
  - Matematik B og samfundsfag B, valgfag C (Psykologi C, filosofi C, erhvervsøkonomi C)


  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  - Mediefag C
  Idræt C 
  Billedekunst C

  Tilbydes i Ringsted

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B (Psykologi B, matematik B)
  Matematik B og samfundsfag B, valgfag C (Psykologi C, erhvervsøkonomi C)


  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Drama C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Finans, handel og markedsføring

  Vil du arbejde som f.x. finansøkonom, financial controler, serviceøkonom, markedsføringsøkonom, administrations bachelor, leisure management. Og stiller du dig spørgsmål som:

  • Hvordan spiller virksomheden sammen med omverdenen, og hvilke handlemuligheder har virksomhederne økonomisk og organisatorisk? Og hvordan opstillet et budget og hvordan kan man læse et regnskab?
  • Hvordan spiller tysk sprog, kultur og samfundsforhold sammen, og hvordan kommunikeres på tysk?
  • Hvorledes kan man forstå baggrunden for kulturelle ligheder og forskelle – på individ-, gruppe- og samfundsniveau?
  • Hvordan benyttes matematik i samfundsvidenskab som grundlag for økonomiske og politiske beslutninger?

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker:
  - Samfundsfag B og erhvervsøkonomi C, valgfag B (matematik B, religion B)
  - Tysk B og erhvervsøkonomi C, valgfag C (Filosofi C, psykologi C)


  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  - Mediefag C
  Idræt C 
  Billedekunst C

  Tilbydes i Ringsted

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Matematik Bsamfundsfag B og valgfag C (Erhvervsøkonomi C, psykologi C )
  Samfundsfag Berhvervsøkonomi C og valgfag B (Matematik B )


  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Drama C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Drama, kunst og kultur

  Vil du arbejde som fx pædagog, lærer, som skuespiller eller andre kunstneriske fag? Er du særligt optaget af:

  Elsker du at optræde – eller vil du gerne lære hvordan du står på en scene / brænder igennem. Er du vild efter at bruge din krop – eller vil du gerne arbejde med, hvordan man kan bruge kroppen samtidig med at du tager en hf eksamen – så skal du vælge linjen med drama, kunst og kultur

  • Hvorledes kan man med brug af sin krop, stemme, tanke og følelser udtrykke sig – i såvel drama som dans – og igennem samarbejde med andre? Dvs. igennem en praktisk-skabende med mange udtryk?
  • Vil du gerne lære, hvordan du stiller dig op og siger noget, indtager en scene?
  • Vil du være med i det lokale teaterliv?
  • På hvilken måde kan man forstå f.x. forskellige teatertraditioner - f.x. Commedia dell´arte, det Elizabethanske teater, performanceteatret… - og forskellige former for dans, dansekulturer og traditioner – både traditionel dans og moderne?
  • Hvordan kan man forstå udviklingen inden for forskellige teater-traditioner og former for dans? Og hvorledes er det omsat til praksis på scenen?

  Tilbydes KUN i Slagelse

  Du får denne fagpakke: 
  - Drama B og dans C, valgfag B (Matematik B, samfundsfag B, religion B)

  Kunstnerisk fag: 
  Drama C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Klar til universitetet

  Er dit mål at tage en videregående uddannelse inden for områder som f.x. diplomingeniør i bioteknologi, kemi, biologi, matematik, civilingeniør, jura, statskundskab eller historie.

  Tilbydes KUN i Slagelse

  Vælg en af følgende udvidede fagpakker:
  - Naturvidenskabelig fagpakke (Matematik A, kemi B, fysik B)

  Kunstnerisk fag: 
  Dans C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  - Mediefag C
  Idræt C  
  Billedekunst C

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet