FAQ

Her kan du få svar på nogen af de hyppigst stillede spørgsmål.

Vejledning

 • Hvad er Almen Forberedelseseksamen (AF)

  Du kan tage en Almen Forberedelseseksamen, som giver dig direkte adgang til den 2-årige HF, hvis du består alle fagene, eller til en faglig uddannelse. En Almen Forberedelseseksamen består af tre obligatoriske fag og to fag efter eget valg.

  En Almen Forberedelseseksamen består af 5 fag: Dansk niveau D eller dansk som andetsprog niveau D; Engelsk niveau D; Matematik niveau D; 2 fag efter eget valg på mindst niveau G. Hvis eksamen skal bruges til at gå videre på HF, skal de to fag være naturvidenskab og ét af fagene; historie, samfundsfag, tysk eller fransk. VUC Vestsjælland Syd tilbyder ikke fransk.

  Prøver og evalueringer: På niveauerne G (9. klasse) og D (10. klasse) afsluttes med prøver. På Basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren.

  Prøveform: På niveau G og D afsluttes alle fagene med mundtlig prøve, nogle også med skriftlig prøve eller en kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

 • Jeg har tidligere gået på en gymnasial uddannelse uden at gøre den færdig, hvad gør jeg?

  Afhængigt af hvilke fag du har afsluttet og hvor længe du har gået på en anden gymnasial uddannelse, kan studievejlederne hjælpe dig med at lave en plan, så du kan færdiggøre din HF.

  Kontakt VUC og få en tid hos en studievejleder og tag alle dine eksamensbeviser med til samtalen, samt en underskrevet udskrift af eksamensprotokollen fra det gymnasium eller VUC, du har gået på.

  Vi skal også se en udskrift af din studieaktivitet/fravær.

 • Hvor gammel skal jeg være for at gå på VUC?

  HF-enkeltfag: Her er kravet, at du skal have været ude af folkeskolen i et år.

  Det 2-årige HF: Her kan du søge optagelse direkte efter 9. og 10. klasse.

  På AVU og FVU skal du som udgangspunkt være fyldt 18 år for at deltage, men der er undtagelser:

  AVU: Hvis du under 18 år kan optagelse kun ske i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvorfra der skal foreligge en udfyldt og underskrevet handlingsplan, godkendt af bopælskommunen.

  FVU: Hvis du er under 18, kan du deltage, hvis du er i gang med en AMU-uddannelse - hvis du er i job eller i lære og deltager via din arbejdsplads - eller hvis du er under Kriminalforsorgen.
 • Hvilke adgangskrav er der til VUC?

  2-årig HF
  Som udgangspunkt skal du have afsluttet 9. klasse eller 10. klasse i dansk, matematik og engelsk. Desuden skal du have afsluttet 9. klasse i fysik/kemi/geografi/biologi og ét af fagene tysk eller fransk - eller have tilsvarende kvalifikationer.
  Hvis du ikke opfylder alle kravene, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve. Læs mere under "Uddannelser - 2-årig HF"
  Du tilmelder dig på et særligt skema, som du kan hente på www.optagelse.dk. Husk at vedhæfte alle dine uddannelsespapirer, ellers kan vi ikke behandle din ansøgning.
  Når du søger om optagelse, bliver du indkaldt til en samtale eller et informationsmøde på den afdeling, du ønsker at gå på.

  Hvilken støtte kan jeg få?

  • Lån en lærer
   Har du brug for ekstra hjælp til dit skolearbejde, kan du låne en lærer. Lånelæreren bliver stillet til rådighed, hvis I er ca. 5 HFkursister inden for samme fag, der har behov for at arbejde med nogle konkrete emner, som det er nødvendigt, at du bliver dygtigere til. På AVU kan 1 kursist låne en lærer. Kontakt studievejledningen eller Studieservice og få en samtaletid til afklaring af muligheder.
  • SpecialPædagogisk Støtte (SPS)
   Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du uanset arten få rådgivning og vejledning om, hvilke former for SpecialPædagogisk Støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov. Hvis du fx er døv, blind eller bevægelseshæmmet, kan vi hjælpe med at søge om støtte til dig. Book en tid til studievejledning for at høre om dine muligheder.
  • Studievejledning 
   Du er altid velkommen i studievejledningen og kan fx bruge den:
   • Hvis du har problemer i forbindelse med din skolegang
   • Hvis du vil skifte niveau i et fag
   • Hvis du vil tilmelde eller afmelde dig et hold
    Vejledernes tider med åben vejledning kan ses uden for vejlederkontorerne. 
  • Psykoterapeuter
   VUC Vestsjælland Syd har ansat 2 psykoterapeuter. Henvend dig i vejledningen, som formidler kontakten.

   

  Dansk som andetsprog
  For at begynde i 9. klasse skal du have Danskuddannelse 2 modul 6, men du kan indstille dig til en test.
  For at begynde i 10. klasse skal du have Danskuddannelse 3 modul 5, men du kan indstille dig til en test.

  FVU
  Du skal igennem en test, som klarlægger dit sproglige eller matematiske udgangspunkt.

  AVU
  Dine danskkundskaber og matematikkundskaber skal svare til 8. klasse. Ellers er der ingen faglige optagelsesbetingelser. Vejlederen foretager en individuel vurdering på baggrund af en personlig samtale.

  HF-enkeltfag
  Du kan tidligst blive optaget på HF, et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Det normale optagelsesgrundlag er 10. klasse i dansk, engelsk og matematik. HF-fag kan kombineres med fag på AVU (Almen voksenuddannelse, der svarer til 9. - 10. klasse).

  Hvis du kun opfylder nogle af kravene, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er vejlederen, på den afdeling, du søger optagelse på, der afgør, om du kan optages.

   

 • Hvad er studieaktivitet?

  Du er studieaktiv, hvis du medvirker aktivt i den obligatoriske undervisning, afleverer de skriftlige opgaver, der stilles, går til prøver og eksamener, deltager i ekskursioner med mere efter de regler, der gælder for uddannelsen.

  Hvis dit uddannelsessted erklærer dig studieinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du får meddelelse om, at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned.

  Bliver du studieaktiv igen, skal du søge SU på ny. 

 • Hvornår begynder undervisningen?

  AVU begynder som hovedregel undervisningen i august og januar. På AVU er der løbende optag. Dvs. at der er mulighed for at begynde hver 14. dag, i Slagelse dog hver uge.

  På HF er der som hovedregel også optag i august til den 2-årige HF.

  På FVU er der som hovedregel optag i august og januar, men kontakt en vejleder og hør om mulighederne. Vi laver gerne individuelle uddannelsesplaner.

  På ordblindeundervisningen er der også løbende optag.

 • Kan jeg skifte fra dag til aften, hvis jeg får arbejde?

  Ja, hvis der findes et tilsvarende hold om aftenen, er det ikke noget problem.

 • Hvornår får jeg mere information, når jeg er tilmeldt HF-enkeltfag?

  Du modtager et velkomstbrev i din e-Boks, når vi har registreret din indbetaling.

  Vi tager IKKE imod kontanter.

  Bliver du tilmeldt den 2-årige HF, sendes der ca. 2 uger før skolestart velkomstbrev ud.

  Skolen sender velkomstbreve ud til nye kursister på HF-enkeltfag primo august og ultimo december.

  Du kan læse meget mere på skolens intranet LUDUS Web, når du er tilmeldt.

 • Hvordan tilmelder jeg mig?

  Du tilmelder dig fag og forløb hos VUC's studievejledere, som du kan træffe på skolen alle hverdage. Bestil en tid til samtale hos en vejleder på vores hjemmeside eller til ordblinde- eller FVU-test på tlf. 58 55 50 50.

  Ansøgningsfristen for 2-årig HF er den 15. marts, men du søge frem til medio august.

 • Hvad er Individuel KompetenceVurdering (IKV)?

  IKV er det samme som RealKompetenceVurdering (RKV).

  VUC tilbyder en individuel vurdering af dine realkompetencer i forhold til målene i fag, der udbydes på AVU og HF.

  VUC vurderer ikke, om du kan begynde på en given uddannelse, men kun om du i tilstrækkeligt omfang lever op til de faglige mål i et af VUC's fag.

  Det er muligt at få foretaget en IKV/RKV på VUC Vestsjælland Syd.

 • Hvad er RealKompetenceVurdering (RKV)?

  RKV er det samme som Individuel KompetenceVurdering (IKV).

  Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er opnået.

  Det er muligt at søge realkompetencevurdering i ét eller flere af de fag, som VUC udbyder. Realkompetencevurdering kan ikke gives for en hel adgangsgivende eksamen.

  Hvordan foregår en RKV på VUC?

  1. Indledende samtale og vejledning: Hvad skal du kunne på de forskellige niveauer? Hvilke kompetencer har du inden for området? Kan du dokumentere det?
  2. Dokumentation indsamles - du har selv ansvaret for at dokumentere dine kompetencer, fx i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere o.l. Du udfylder og lægger dokumentation på www.minkompetencemappe.dk og sender en kopi til vejlederen på VUC
  3. Du tilknyttes en faglærer som - på baggrund af din kompetencemappe - afprøver kompetencerne gennem samtale og test eller opgaveløsning.
  4. Vurdering og evt. anerkendelse. Du kan evt. få bevis for en delkompetence i faget.
  5. Kompetencebeviset er uden karakter, men kan bruges på samme måde som et eksamensbevis i et enkeltfag, hvis du opnår fuld kompetence.

  Hvis du gerne vil kompetencevurderes, så kontakt VUC for at blive henvist til en RKV-vejleder.

Økonomi

 • Hvad koster det at gå på VUC?

  Priserne for at gå på VUC er lovbestemte.  

  2-årigt HF:
  • 2-årigt HF er gratis. 

  HF-enkeltfag:

  • Kernefag koster 550 kroner pr. fag. 
  • Øvrige fag koster 1.400 kroner pr. fag. 

   

  På HF-enkeltfag er der mulighed for at få tilbagebetalt deltagerbetalingen, hvis du afslutter en fagpakke (og har bestået alle fagene), der kvalificerer dig til optagelse på en mellemlang videregående uddannelse, eller hvis du afslutter en hel HF. 

   

  AVU:

  • Kernefag koster 120 kroner pr. fag, på G-niveau.
  • Kernefag koster 240 kroner pr. fag, på FED-niveau. 
  • Øvrige fag koster 1.1230 kroner pr. fag.

  På AVU tilbagebetales deltagergebyret ikke.

   

  FVU:

  • FVU - Forberedende Voksenundervisning er gratis.

  OBU:

  • OBU - Ordblindeundervisning er gratis.

  Personer med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling. 

  Personer med videregående uddannelser, kan dog søge om GSK (Gymnasial Supplering), hvis de skal bruge fag og niveauer til at søge ind på en anden videregående uddannelse. 

  For alderspensionister og efterlønsmodtagere uden videregående uddannelse opkræves 750 kr. ud over deltagergebyret. 

  Selvstuderende skal betale det almindelige gebyr, uanset om de har en videregående uddannelse eller ej.

 • Hvilke støtte kan jeg få?

  Lån en lærer
  Har du brug for ekstra hjælp til dit skolearbejde, kan du låne en lærer. Lånelæreren bliver stillet til rådighed, hvis I er ca. 5 hf kursister inden for samme fag, der har behov for at arbejde med nogle konkrete emner, som det er nødvendigt at du bliver dygtigere til. På AVU kan 1 kursist låne en lærer. Kontakt studievejledningen eller kursistadministrationen og få en samtaletid til afklaring af muligheder.

  Specialpædagogisk støtte (SPS)
  Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du uanset arten få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov. Hvis du fx er døv, blind eller bevægelseshæmmet, kan vi hjælpe med at søge om støtte til dig. Book en tid til studievejledning for at høre om dine muligheder.

  Studievejledning 
  Du er altid velkommen i studievejledningen og kan fx bruge den:

  • Hvis du har problemer i forbindelse med din skolegang
  • Hvis du vil skifte niveau i et fag
  • Hvis du vil tilmelde eller afmelde dig et hold

  Vejledernes åben vejledning kan ses uden for vejlederkontorerne. 

  Psykoterapeuter
  VUC Vestsjælland Syd har ansat 2 psykoterapeuter. Henvend dig i vejledningen, som formidler kontakten.

 • Hvor mange timer skal jeg have for at få SU?

  Du skal selv søge SU via internettet. Du skal have NemID for at kunne logge på. Søg online på SU.dk

  Du skal opfylde visse betingelser for at få SU:

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen (hvis du har et barn under 7 år er 17 timer nok).
  • Bemærk, at for de 18 og 19-årige gælder særlige regler afhængigt af forældrenes indkomst.

  NB! Hvis du tager en 2-årig HF er der intet timekrav.

  Du skal være studieaktiv for at modtage SU.

 • Hvilke VUC-uddannelser er SU-berettigede?

  AVU - Almen voksenuddannelse

  HF - højere forberedelseseksamen

  Hvis du har en gymnasial uddannelse, men ikke har taget en videregående uddannelse, kan du tilmeldes HF-enkeltfagshold her på VUC Vestsjælland Syd med egenbetaling. Du vil dog ikke kunne modtage SU.

  FVU er normalt ikke SU-berettiget. Er du 18 eller 19 år, kan du dog modtage SU til FVU, såfremt du samtidig deltager i Almen Voksenuddannelse (AVU) og modtager SU.

  OBU- ordblindeundervisning er ikke SU-berettiget.

  Selvstudium er ikke SU-berettiget.

 • Hvordan søger jeg Statens Uddannelsesstøtte (SU)

  Du kan ansøge om SU-stipendium og - lån på www.SU.dk 

  Du skal bruge Dit NemID. 

  Du kan ikke søge SU, før du er optaget på VUC (din betaling er registreret, og du er optaget på hold). 

  VUC's SU-medarbejder kan hjælpe dig, hvis du har problemer med din ansøgning. Henvend dig på kontoret, på den afdeling, du er optaget på.

 • Hvordan søger jeg om SU-lån?

  Det gør du på www.minSU.dk

  Når du i din e-boks har modtaget en bekræftelse på lånet, skal du godkende din låneplan på www.minSU.dk

 • Hvor længe kan man få SU?

  Du skal kunne gøre uddannelsen færdig inden for 23 måneder. Har du et hjemmeboende barn, der er under syv år, når du begynder på din uddannelse, skal du kunne gøre uddannelsen færdig inden for 35 måneder.

  Du skal have mindst 23 ugentlige skemalagte lektioner. Har du et hjemmeboende barn, der er under syv år, når du begynder på din uddannelse, skal du have mindst 17 skemalagte lektioner om ugen. 

  Du skal aflevere en kopi af fødsel- eller dåbsattest på skolens kontor, ellers kan vi ikke godkende din SU-ansøgning, hvis du har børn under 7 år og har minimum 17 timer. Hvis du har over 23 timer er det ikke nødvendigt.

  Har du afsluttet en gymnasial uddannelse, kan du ikke få SU til en ny gymnasial uddannelse. 

  Du kan ikke modtage SU til fag, du allerede har gennemført på samme niveau.

 • Hvor meget kan jeg få i SU?

  Det kommer an på, om du er hjemmeboende eller udeboende, under eller over 20 år, og i nogle tilfælde hvor meget dine forældre tjener. Du kan også få mere hvis du har børn, så det varierer meget.

  Se satserne på www.SU.dk

 • Får jeg SU i sommerferien?

  Hvis du er i gang med en uddannelse, der strækker sig hen over sommerferien får du også SU i sommerferien, såfremt du IKKE laver et uddannelsesskift.

  Hvis du er i gang med et kombineret forløb (AVU og HF-enkeltfag) før sommerferien og fortsætter med HF-enkeltfag efter sommerferien, er der heller ikke afbrydelse i din SU Det samme gælder, hvis du går på AVU før sommerferien og fortsætter i kombineret forløb (AVU og HF enkeltfag) efter sommerferien. Vær opmærksom på, at du først er tilmeldt, når du har betalt deltagergebyr. Man kan ikke søge SU med tilbagevirkende kraft.

  Hvis du afslutter en uddannelse (fx AVU) i juni måned og begynder på en anden uddannelse i august, får du ikke SU i juli måned.

  Hvis du skifter uddannelse fra HF-enkeltfag til den 2-årige HF, eller omvendt, får du heller ikke SU i sommerferien.

 • Hvorfor har jeg ikke fået min SU?

  Du skal regne med, at det tager SU-styrelsen 2-3 uger at behandle din ansøgning. Hvis du har søgt rettidigt – inden månedens udgang – får du dog SU med tilbagevirkende kraft, selvom pengene ikke kommer lige til den første. Det gælder dog ikke for december, hvor ansøgningsfristen er d. 5. december.

  Hvis du ikke er dansk statsborger er sagsbehandlingstiden i SU-styrelsen noget længere: Op til 2 -3 måneder.

  Hvis du har spørgsmål til  SU, skal du ikke kontakte SU direkte, men tage kontakt til den SU-ansvarlige på dit lokale VUC kontor.

 • Hvorfor har jeg ikke fået mit SU-lån?

  Det er ofte, fordi du ikke har godkendt din låneplan på www.minSU.dk.

 • Hvordan får jeg kontakt med SU?

  Prøv først om du kan finde svar på www.SU.dk

  Hvis det ikke lykkes, skal du ikke kontakte SU direkte, men tage kontakt til SU-ansvarlige på dit lokale VUC kontor.

 • Kan jeg få tilskud til transport?

  Ja, du kan købe et ungdomskort. Du skal ansøge på www.ungdomskort.dk.

  Ungdomskortet er et tilbud til studerende på ungdomsuddannelser. Kortet giver stor rabat i den kollektive trafik.

  Undervisningen være tilrettelagt som heltidsundervisning på mindst 23 lektioner ugentligt over en sammenhængende periode af mindst tre måneders varighed.

 • Er der undervisning, der ikke er SU-berettiget?

  FVU - Forberedende Voksen Undervisning

  FVU er for dig, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.
  Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.

  BEMÆRK! Er du 18 eller 19 år, kan du modtage SU til FVU, hvis du samtidig deltager i almen voksenuddannelse (AVU) med SU. Der kan også indgå hf-enkeltfagsundervisning i timetallet, når blot der sammen med FVU også indgår AVU-fag. Fylder du 20 år under et forløb, hvor du får SU til FVU i kombination med AVU, kan FVU kun indgå i timetallet til SU-berettigende enkeltfagsundervisning indtil førstkommende 30. juni.

  Ordblindeundervisning for voksne: Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.

  Selvstudium: Selvstudium er ikke SU-berettiget.

Deltagerbetaling

 • 2-årig HF

  Er en gratis ungdomsuddannelse. 

 • HF enkeltfag (inkl. selvstuderende)

  Billedkunst, biologi, dans, dansk, drama, engelsk, fysik, geografi, historie, idræt, kemi, matematik, mediefag, naturgeografi, psykologi, religion, samfundsfag og tysk. Koster 550 kr. pr. fag.

  Øvrige HF enkeltfag: Erhvervsøkonomi og filosofi. Koster 1.400 kr. pr. fag 

 • AVU

  Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, historie, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og tysk:

  Basis+G niveau koster 120 kr. pr. fag
  FED-niveau koster 240 kr. pr. fag 

  Samarbejde og kommunikation G-niveau, Grundlæggende IT G-niveau og Psykologi D-niveau:

  1230 kr. pr. fag

 • FVU

  Gratis

 • Ordblindeundervisning

  Gratis

RKV

 • Hvad kan en RKV bruges til?

  Som hovedregel vil et kompetencebevis for et helt fag fra den gymnasiale fagrække kunne give fuld merit for faget. Dette gælder ved en efterfølgende optagelse på en gymnasial uddannelse eller ved udstedelse af bevis for en gymnasial eksamen sammenstykket af enkeltfag. Der gives ikke karakter. Også ved ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse vil et kompetencebevis for et helt fag være sidestillet med et enkeltfagsbevis.

 • Hvordan foregår en RKV?
  1. Indledende samtale og vejledning.
  2. Vurderingsplan udarbejdes - foretages altid med udgangspunkt i målene for det konkrete fag.
  3. Dokumentation indsamles - du har selv ansvaret for at dokumentere dine kompetencer, fx i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere o.l.
  4. Kompetencerne afprøves – gennem samtale og evt. test eller opgaveløsning.
  5. Vurdering og evt. anerkendelse.

  Har du brug for at få vurderet dine kompetencer?

  Udfyld formularen ved at klikke på linket nedenfor:

  - Kontakt Sigrid Skovlund for at få vurderet fag på HF niveau (A,B eller C)

  - Kontakt Anne Winkler for at få vuderet fag på 9.-10. klasses niveau (G, F, E eller D)

Kursisthistorier

 • Jeanette Trotter - ”Det gode ved VUC er, at alle her har eller får en chance"

   VUC giver alle en ny start
  ”Det gode ved VUC er, at alle her har eller får en chance”, siger Jeanette og fortæller om det gode samarbejde, der har været mellem lærere og vejledere.

  VUC er med til at åbne dørene for Jeanettes drøm om at blive forlagsredaktør, da hun godt kan lide at skrive bøger. Derved opstod interessen for at hjælpe andre med deres skriverier.

  Nye muligheder i Irland 
  En målrettet og samtidig meget bevidst mor, Jeanette, begyndte sin vej gennem uddannelsessystemet for mere end 10 år siden. ”Jeg har egentlig nok altid set op til min søster” siger hun. Derfor valgte Jeanette at gå i gymnasiet ligesom sin søster. Men efter 1 år viste det sig, at det nok ikke var den helt rigtige vej for Jeanette. I stedet blev det ”drømme- uddannelsen” som dyrepasser. Det var heller ikke rigtig noget. Så forsøgte Jeanette sig som møbelpolstrer og måtte flytte fra Sjælland til Jylland. Men der var ingen elevplads at få, så Jeanette rejste hjem igen efter grundforløbet. Jeanette tænkte: ”Hellere uddannelse end ingen uddannelse”, og besluttede sig for at gøre uddannelsen som dyrepasser færdig, hvilket skete i 2013. I den forbindelse fortsatte hun til Irland, hvor hun forbedrede sine menneske- og engelskkundskaber. Jeanette har skrevet, siden hun var 15, men det er først i de senere år, at der er kommet skred i skriverierne igen – på engelsk. I Irland blev Jeanette ansat på en spring-rideskole i County Kilkenny, hvor hun var staldhjælp i 5 måneder. ”Ud over at få en oplevelse for livet, fik jeg grundlagt min indstilling til livet - ”livet består af valg - så jeg vælger at se det positive i enhver situation”. Jeanette fik selvværd og selvtillid.

  Livet som mor og studerende
  Jeanette er meget bevidst om, hvad hun vil. Livserfaring er et nøgleord, som vi ofte møder på VUC. Jeanettes livserfaring, kan hun bruge og give videre til sine klassekammerater på VUC. ”Jeg er god til at give en håndsrækning til de andre – jeg lytter til dem og har de brug for hjælp, så hjælper jeg gerne”.

  Jeanette har fundet en hel klar skillelinje mellem det at være enlig mor og studerende på VUC. ”Når jeg er hjemme er jeg mor, og når jeg er i skole er jeg studerende” forklarer Jeanette. Trods rollen som mor 100% af tiden, så får Jeanette gode karakterer. Det arbejder hun også hen imod. ”Jeg kan lide alle mine fag, og hvis der endelig er noget som er øv, så finder jeg i stedet det positive ved tingene”. Hun fortæller mig om, da hun første gang var på VUC til et infomøde med efterfølgende optagelsesprøve for at komme ind på HF. Hendes første tanke var; ”bare jeg ikke er den ældste og kommer ind i en klasse med kliker og tøsefnidder”. Men det holdt overhovedet ikke stik. ”Jeg er kommet ind i en utrolig velfungerende klasse”, siger hun med et smil på læben. Jeanette har det gode råd til andre på VUC og kommende kursister – ”mød op til undervisningen, så når du langt”.

  Jeanette er en kursist, der engagerer sig i sit studium; hun har bl.a. deltaget som kursist ved vores Åbent Hus-arrangement d. 8. februar på VUC i Slagelse. VUC giver kursister som Jeanette nye muligheder, men det er også kursister som Jeanette, der skaber det helt særlige studiemiljø, hvor man hjælper hinanden igennem, ikke på trods af tidligere livserfaringer, men netop pga. dem.

 • Layla Abass - ”De er stolte af deres mor"

  Layla har været i Danmark siden 2003. ”De første 7 år lavede jeg ingenting”, siger Layla. Layla var blevet familiesammenført, men havde ikke opholdstilladelse, og måtte derfor ikke deltage i hverken sprogundervisning eller integrationsprogram.

  Spild af liv

  ”Det var spild af liv, siger Layla. Efter opholdstilladelsen kom i hus, begyndte Layla på sprogcenter i Slagelse og tog efter 1,5 år Prøve i Dansk 2. Layla begyndte at gøre rent, så hun kunne blive selvforsørgende. Layla har også arbejdet som pædagogmedhjælper – og efter HF, som Layla netop har afsluttet, skal hun læse til socialrådgiver på UC Lillebælt i Odense. Det bliver ikke noget problem at pendle, for der er fuld opbakning fra både mand og de 2 store drenge på 10 og 13 år. ”De er stolte af deres mor”, fortæller Layla. Hun er optaget fra september 2018, men skal lige have overstået en barselsorlov først.

  Uddannelse kan løse mange problemer

  Layla taler 4 sprog, kurdisk som modersmål, dansk, engelsk og arabisk som andetsprog. Da Layla begyndte på VUC, ville hun helst gå i en dansk klasse. ”Så talte jeg nemlig dansk hele tiden”, fortæller hun, og fik gode karakterer. Layla er rigtig glad for litteratur og har arbejdet som engelsklærer tidligere i Irak. Yndlingsforfattere er Jane Eyre. Også Henrik Ibsen, Et dukkehjem, har Layla læst -og tænkt meget over Noras rolle i familien. VUC har hjulpet til at få drømmen om uddannelse i Danmark opfyldt. Layla skifter spor, ligesom så mange andre voksne danskere – hun bliver omskolet som det hedder. Og vil tage sin uddannelse via e-Learning på UC Lillebælt i Odense.

  Layla bor i Korsør, og nyder det sociale liv i Korsør med mange venner og gode naboer. Min bedste veninde, Leyla, bor også i Korsør, fortæller hun.

  Mor er rollemodel

  Layla fortæller stolt videre: ”Min mand har støttet mig hele vejen. Han har selv arbejdet som svejser i 8 år, men er nu syg af KOL, så nu er det mig, der skal være rollemodel for børnene” og forsørge familien. ”Mine børn er også stolte af mig”. Layla har også overskud til at være lidt af en ”drømmeforælder” i børnenes skole, fordi hun er meget aktiv og deltagende i børnenes skoleliv. Når Layla får mere fritid, vil hun meget gerne være frivillig, men har stadig for mange lektier.

  Et godt råd til andre kvinder

  Layla har et godt råd til alle andre kvinder: ”I skal ikke sidde hjemme. I bliver psykisk syge. Du får et bedre liv ved at komme ud blandt andre”. 

  ”Begynd på VUC. Mine lærere har været supergode, alle i klassen har været rigtig glad for lærerne”. Jeg har heller aldrig mærket, at jeg er indvandrer. Ingen lærere er racister, lærerne har store hjerter. De kvindelige lærere er helt klart mine rollemodeller. Uddannelse kan løse mange problemer. ”Mine børn skal være studenter. De skal ikke have et hårdt job”.

 • Annalyn - ”Jeg prioriterer uddannelse og mine eksamener”

  Annalyn begyndte i august 2015, i 10. klasse på VUC i Ringsted. AVU er VUC’s tilbud om 9. og 10. klasse for voksne. Annalyn er 32 år gammel og har arbejdet siden hun var 16 år. Men arbejde er bestemt ikke det eneste talent, Annalyn har. Det er lykkedes Annalyn at få 10 og 12 i næsten alle fag på VUC. Så hun er et levende bevis på, at det med en målrettet indsats kan lykkes at tage en uddannelse på ret kort tid – også selv om man ikke er født i Danmark.

  På VUC kan man læse Dansk som Andetsprog – det er dansk for dem, der ikke er født i Danmark. Der er mange timers dansk hver uge, hvor der også er udtale og grammatik. Men i alle de andre fag går man sammen med helt almindelige danskere, og får dermed også trænet en masse talesprog med de andre kursister.

  Fra SOSU til laborant
  Fra sit hjemland, Filippinerne, er Annalyn uddannet SOSU-hjælper, og egentlig var det ”bare” det, hun ville, da hun kom til Danmark for 3,5 år siden. Annalyn husker tydeligt datoen, ”d. 21. januar 2013 kom jeg til Danmark”, fortæller hun. ”Jeg gik i gang med det samme med at lære dansk; gik på biblioteket med min mand, og vi lånte mange bøger”. Det er lykkedes for Annalyn at tage den højeste eksamen på sprogcentret (Danskuddannelse 3, red.) på kun 1 år og 4 måneder. Man kan først begynde på VUC, når man har afsluttet enten Danskuddannelse 2 eller 3 på et sprogcenter.

  Derudover har Annalyn arbejdet en del, men for tiden er det kun 3,5 time hver dag. ”Jeg prioriterer uddannelse og mine eksamener”, fortæller hun. Mens Annalyn har boet i Danmark har hun fået barn, gået på VUC og taget danskuddannelse. Intervieweren synes, at Annalyn har nået rigtig meget på den korte tid, og vi taler ubesværet sammen på dansk. Annalyn synes dog slet ikke, det er godt nok. ”Jeg vil gerne bidrage med løn, og udvikling til vores lille familie, og derfor vil jeg gerne være laborant”. Annalyn er vist født med en interesse for naturvidenskab, men da hun gjorde rent på Fødevarestyrelsen laboratorium i Ringsted, blev hun grebet endnu mere af stemningen på stedet. ”Nu vil jeg gerne selv arbejde i et laboratorium”, fortæller hun, ”ikke kun gøre rent, men uddannes som laborant. Når Annalyn ikke studerer eller arbejder, arbejder hun hjemme i haven, hvor hun både har køkkenhave og blomsterhave. Til at begynde med, talte hun engelsk med sin mand om alt det derhjemme – men det lærte hun jo ikke dansk af, så nu taler de kun dansk. Det hjælper også at have fået barn – man kommer til at lære mange nye mennesker at kende, når man får et lille barn.

  2 skolesystemer – 2 verdener
  ”Hvad har været den største udfordring i Danmark”? ”Skolesystemet i Danmark er meget anderledes”, forklarer Annalyn. Hun oplever, at det danske skolesystem er meget friere – og det betyder også, at man ikke altid behøver at være enige med lærerne. Vi taler lidt om, at vi netop i Danmark gør meget for, at lære eleverne at tage ansvar, og det betyder nogle gange, at underviserne får kritik. Annalyn synes dog, det er mærkeligt, at man må snakke i timerne. Men samtale er jo en måde at udvikle både sprog og demokratisk forståelse på, det taler vi også om. Annalyn fortæller, at hun er meget fokuseret og meget gerne vil lære nyt. Hun vil netop gerne i dialog med alle i klassen, og kan lide alle fagene i skolen. Naturvidenskab er dog favorit-faget, men matematik er også godt. ”Det bedste ved Danmark er friheden og pauserne; man kan trække frisk luft i pauserne. Nogle skoledage bliver lange, men jeg kan bedst lide at møde til tiden, så jeg er klar, når læreren kommer”.

  Annalyns fremtidsplan
  Til august begynder hun på HF. Hun tager alle de fag, der er nødvendige for at kunne søge ind på UC Sjælland, i Roskilde. Det skal helst være i Roskilde. Annalyn har styr på tingene – også på, at det kræver et ret højt gennemsnit at komme ind i Roskilde. Men som hun siger: ”Min mand og jeg er enige om at gå efter dén uddannelse, jeg brænder for”. Annalyn har været selvstændig siden hun var 16 år. Sådan var det bare, i Filippinerne, hvis man ville klare sig. Men det var hårdt fysisk arbejde at arbejde som SOSU-hjælper i Filippinerne. Så Annalyn ved, hvad hun IKKE vil. Annalyn har en plan. På VUC Vestsjælland Syd, er vi stolte af, at Annalyns vej har krydset vores.

 • Thoke og Karolina - HF enkeltfag i Korsør

  Thoke tog efter folkeskolen uddannelse som IT-supporter på Ballerup Tekniske Skole. Thoke har altid arbejdet og sat pris på at være dygtig til det han gør. Effektiviseringer og en udflytning af konens arbejde åbnede for helt andre muligheder. ”Man må erkende, man skal have eksamenspapirer i dag”. Thokes plan er at læse jura på Københavns Universitet - så planen er en HF med gode karakterer. Flex i Slagelse har været en god oplevelse, fordi det er tilrettelagt ”ungdomsdigitalt”. Det passer godt ind i en børnefamilie, så man kan læse, når der er ro om aftenen og man kan møde op til aftentimer på skolen med mulighed for spørgsmål og hjælp til faget. Thoke er også glad for sit forløb i Korsør. Et lille sted, som gør alt mere fleksibelt. Alle er velkomne, og målet er at få kursisten igennem. ”Det kan mange andre skoler godt lære af! Uddannelse på VUC kan fint kombineres med et arbejdsliv. Og så er det alment dannende at gå på VUC”.

  Karolina er fra Polen, og gik i skole i Polen til og med 6. klasse. Karolina kom til Danmark og har taget overbygningen i en dansk folkeskole. Det første år i en modtageklasse, men de næste år i en normal klasse. ”Det var hårdt arbejde at lære det danske,” husker Karolina.
  Hun valgte at tage HF i Korsør som ”et sidste udkald”. For efter mange år i ufaglærte jobs – bl.a. 20 år som servitrice i København, var hun klar over, at et hårdt fysisk job med skæve arbejdstider ville hun ikke kunne holde til i længden. Først ville Karolina være blomsterbinder, men en graviditet satte en stopper for den plan. HF i Korsør blev en gylden mulighed. Karolina er enlig mor med 4 børn, men siger: ”Jeg kan noget, og jeg vil noget!” Så næste år vil Karolina gøre sin HF færdig i Slagelse og derefter en læse jura, engelsk eller psykologi.
  Karolina har boet det meste af sit liv i København, kom til Korsør for 4 år siden. Hun har nydt at gå i skole på det lille sted i Korsør. Der er hyggeligt i en lille afdeling, hvor alle kender hinanden. ”Det er hårdt at gå i skole, og man skal arbejde for at få de gode resultater; men det bedste er næsten at mødes og kunne snakke med andre voksne,” slutter Karolina af med et lille smil.

   

 • Christina Molsing - "Jeg ville gerne have en studentereksamen, så jeg kan læse videre til sygeplejerske

   Vejen til VUC
  Christina er 26 år, gift og har 2 børn. Christina er oprindeligt uddannet SOSU-hjælper i 2013. Hun var glad for sit job, men en sygemelding fik hende til at tænke over uddannelse. ”Jeg ville gerne have en studentereksamen, så jeg kan læse videre til sygeplejerske”, fortæller Christina. Da hun arbejdede som SOSU-hjælper, arbejdede hun sammen med sygeplejersker. Dét vakte interessen. Mange fra Christinas folkeskoleklasse valgte gymnasiet, men ikke hende. Det var en svær tid i folkeskolen med mobning og manglende tro på sig selv, så Christina valgte SOSU-vejen.

  Uddannelse, skole og familieliv
  ”Det er ikke hårdt at tage en uddannelse - det er hvad man gør det til, fortsætter Christina. Det handler om prioritering mellem skole og familieliv. ”Jeg har læst lektier om aftenen, når børnene var lagt i seng”. Det har kunnet lade sig gøre, fordi dialogen med lærerne har været der hele tiden. Det har betydet meget for Christina. ”Lærerne har været forstående, når der har været noget med børnene fx. De har været overbærerende”. Klassen har været god og dynamisk. ”Måske har jeg været klassens mor”, griner hun, og det gør Christina meget – og det vækker tillid. De andre fra klassen har talt med Christina, hvis de har villet snakke eller haft brug for et råd. Christina har selv haft noget at slås med – nemlig ordblindhed. Først på VUC gik det op for Christina, at udfordringerne i folkeskolen måske var pga. ordblindheden. VUC’s IT-værksted har hjulpet Christina rigtig meget. Hun har flittigt brugt IT-værkstedet til at få hjælp og vejledning til at bruge alle de hjælpemidler, man kan få som ordblind. IT-værkstedet er tilrettelagt sådan, at alle får præcis den hjælp de lige har brug for. Det kan være særlige IT-programmer til PC’en, eller hjælp til at bruge telefonen som ”skriveredskab”.

  Drømmejobbet
  Var for Christina tidligere sygeplejerske, men de skæve arbejdstider passer ikke godt ind i familielivet. Derfor overvejer hun i stedet at tage grundforløbet til kontoruddannelsen. ”Jeg har set den service og venlighed, der har været i Studieservice på VUC”, afslutter Christina. Det har inspireret til at søge et administrativt job i stedet, måske på en skole som VUC. ”Jeg kan godt lide at hjælpe andre og have kontakt med dem”. Det er der jo gode muligheder for på en skole med kontakt til masser af elever, kursister og gæster.

 • Andreas - "Vi får at vide fra dag 1, at vi skal sørge for at blive fagligt bedre i dag end vi var i går”

  Militæret gav fokus til studierne
  Andres Søgaard Gabel er 20 år og i gang med 2.HF på VUC i Slagelse. HF-student på 2 år og videre til universitetet. Det kræver disciplin og fokus. Uni-pakken på HF giver en individuel uddannelse, målrettet præcis de fag, man skal bruge for at søge ind på en lang videregående uddannelse. Der er studier, men også studieliv, og Andreas har gang i meget andet til gavn for fællesskabet:
  Formand for kursistrådet, medlem af VUC VS’ bestyrelse og naturligvis studerende på den 2-årige HF i Slagelse.

  Men atypisk for VUC-elever har Andreas med egne ord ”haft det nemt i folkeskolen”. Nok for nemt. Prøvede først STX, så et studenterkursus, men gnisten var der ikke rigtig. Han trængte til luftforandring og lidt tilfældigt fik han job på et bosted for handicappede, hvor han arbejdede i knap 1 år. Andreas blev indkaldt til session og før han vidste af det – som tidligere pacifist og modstander af alle former for krig – havde han meldt sig frivilligt og blev soldat.

  En pacifist i militæret
  ”De vigtigste 4 måneder i mit liv”, indleder Andreas. Militæret ændrede fuldstændig den lidt laissez faire-agtige tilgang til tilværelsen. ”Jeg lærte disciplin, struktur, fokus – og altoverskyggende – respekt for fællesskabet og gruppen”. Andreas søgte en karriere i militæret, plan A, men det lykkedes ikke at blive optaget på den ønskede uddannelse. Plan B: at få gjort sin studentereksamen færdig.

  HF – et voksent fælleskab
  Andreas søgte ind på HF på VUC i Slagelse og går nu på 2. år på ”unipakken”, for at blive klar til universitetet på 2 år. Dette indebærer flere fag og fag på højere niveauer på det sidste år. Andreas syntes, han havde spildt tid nok: ”Militæret har lært mig at fokusere, at koncentrere mig 100% om en opgave. Jeg har opdaget, at jeg kan arbejde”, fortæller Andreas. ”Det lærte jeg ikke på STX eller på studenterkurset – det lærte jeg i militæret og i mit job”. HF på VUC var et helt bevidst tilvalg: ”Jeg orkede ikke tøsefnidder og manglende seriøsitet, derfor blev det HF på VUC, fordi der er et voksent studiemiljø”, fortæller Andreas. Karaktererne er ikke et mål i sig selv – men de skal være høje nok til at være adgangsgivende til ingeniørstudiet. Processen er vigtig – man skal gøre sit bedste, ellers er det for slapt – ”hvis du får 7 efter hårdt arbejde er det OK. Men hvis du får 7, når du kunne have fået 12, så er det bare ikke godt nok”, fortæller Andreas med lyn i øjnene. Meget på HF er individuelt tilrettelagt, men studieteknikker og studiemetoder er en vigtig grundtræning. ”På HF har jeg lært at disponere min tid – at holde fokus”, fortæller Andreas videre, det er simpelt hen nødvendigt for at komme igennem på 2 år med de fagkombinationer og niveauer, han har valgt.

  Fællesskab hjemme – og i skolen
  Andreas fortæller, at det i høj grad er militæret, der har skærpet og formet hans fornemmelse for kollektivet – hvor vigtigt fællesskabet er, når man skal præstere sammen. Men familien spiller også en stor rolle. Andreas bor sammen med sin mor og 2 brødre, og de føler et stort ansvar for hinanden – og har det sjovt sammen. Brødrene er meget forskellige og har valgt ret forskellige livsbaner og har forskellige udfordringer, men som Andreas uddyber: ”Jeg har lært at tackle personlige udfordringer derhjemme, men fagligt fokus fik jeg først i militæret”. Klassen er der som en ramme for det hele – jeg er glad for min klasse, de fleste af os er mindst lige så målrettede, som jeg selv er – og forskelligheden fungerer og udvider ofte vores horisont og blik for andre muligheder. ”Vi får at vide fra dag 1, at vi skal sørge for at blive fagligt bedre i dag end vi var i går”, og ifølge Andreas er det hidtil lykkedes ganske godt.

  Ordentlighed – en kerneværdi
  Andreas gik ind i kursistrådet for at forandre og bidrage til studiemiljøet – og ikke mindst diskutere med de andre kursister og elever på skolen, hvordan de i fællesskab kan tilføre mere socialt liv på VUC i Slagelse. ”Måske kan jeg i bestyrelsen også være med at påvirke værdigrundlaget på skolen – det er i alt fald mit mål – ligesom jeg gerne vil blive klogere på organisationen. ”Men”, indrømmer han, ”jeg er også et konkurrencemenneske, og det ser da godt ud på mit CV, at jeg er så aktiv som jeg er”. Andreas har dog opdaget undervejs, at deltagelse i kursistråd og bestyrelse er værdifulde fora, hvor man kan få indflydelse, hvis man er aktiv. Igen: ”du skal kunne være tilfreds med din egen indsats og arbejde sammen for et godt resultat”. En ung mand med nogle måske gammeldags værdier: ”ordentlighed, at gøre sig umage” fx – men Andreas opleves som en ”first mover”. De gamle værdier får nyt liv i en ny generation af studerende – det glæder vi os til at se mere af.

 • Nicoline - ”Alle er lige, der er plads til alle, ligegyldig hvem man er”

  Ordblind – men bestemt ikke hjælpeløs
  Mange skoleskift, mange misforståelser, mange dårlige oplevelser – sådan var Nicolines folkeskoletid. ”Flere sagde jeg var dum”, fortæller Nicoline videre. Hun måtte gå klassetrin om, fordi lærerene mente hun var ”for dum”. Alle skoleskiftene endte til sidst ud i skolegang på en skole for handicappede. Nicoline troede til sidst, der var noget ”galt” med hende. Var hun handicappet?

  ”Jeg havde ikke opbakning hjemmefra”, fortsætter hun. Det var en af grundene til at hun i en alder af bare 16 år flyttede hjemmefra og som 17-årig fik sin egen lejlighed. Før Nicoline begyndte på VUC, havde hun fast fuldtidsjob i en lokal tøjbutik. Hun arbejder stadig i tøjbutikken, men på nedsat tid og tilpasset timerne på VUC. I fritidsjobbet som sælger, finder Nicoline mange løsninger på sin ordblindhed. I stedet for at gå i panik over ikke at kunne stave til noget bestemt, beder hun i stedet kunderne om at skrive det.

  Uddannelse, udvikling, fællesskab
  Foråret 2018 begyndte Nicoline på VUC for at tage den 9. klasse, hun aldrig fik i grundskolen. Først på VUC blev Nicoline testet for ordblindhed. ”Det var rart endelig at finde ud af, hvem jeg er. Jeg var ikke længere hende den dumme”, siger Nicoline. VUC har hjulpet Nicoline med hjælpemidler, så hendes hverdag med ordblindhed er blevet nemmere. Timerne med ordblindeundervisning har gjort en kæmpe forskel og har været de bedste, smiler Nicoline. Hold med max. 6 kursister gør undervisningen mere intensiv, og man får den hjælp, man har brug for. Den intensive hjælp til Nicoline og hendes ordblindhed gav gode resultater til eksamen i juni 2018, hvor hun fik 12 i skriftlig fremstilling i dansk på 9. klasse. Rej sejt gået af én, der var dømt ude i folkeskolen. 

  Drømmen om uddannelse
  Nicoline drømmer om at tage butiksuddannelse via EUX. Hun elsker arbejdet ved at sælge et produkt til kunder, og kundekontakten er hun også rigtig glad for. Det skal nok lykkes, for i august 2018 begyndte Nicoline i 10. klasse på VUC. En stor sidegevinst ved VUC er de veninder, hun har fået på VUC i Ringsted. ”Vi har et rigtig godt venskab, selvom vi er meget forskellige”. Fællesskabet har/har haft stor betydning for Nicoline både i og uden for skolen. ”Man bliver stærkere dag for dag”, som hun siger.

  På VUC er vi alle lige
  ”Alle er lige, der er plads til alle, ligegyldig hvem man er”. Nicoline er glad for den gode dialog, man kan have med sin lærere, de ved, der er andet end skolen – man har et liv ved siden af skolen, som også skal passes. Det er dette fine fællesskab, man bliver en del af, når man går på VUC.

  Ordblindhed er godt nok et handicap, som kan give udfordringer i hverdagen. Men ligesom nærsynede kan få briller, så de kan se langt, så kan ordblinde få hjælpemidler på VUC – som kan hjælpe i uddannelse eller job. Det er faktisk fastlagt ved lov, at ordblinde har ret til at blive ligestillet med ikke-ordblinde – så ring og hør om de mange muligheder, der er.

Linjer på 2-årig HF 2017

 • Mennesker, sundhed og natur

  Vil du arbejde som fx laborant, bioanalytiker, have- og parkingeniør, ernæring og sundhed, procesteknolog, jordbrugsteknolog, energiteknolog, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf. Stiller du dig spørgsmål som:

  • Hvordan spiller natur, dyr og mennesker sammen? Og hvordan påvirkes alle af udviklingen inden for klima, miljø og bæredygtig udvikling?
  • På hvilken måde påvirker udviklingen inden for fx bioteknologi og fødevareproduktion vores dagligdag, herunder den mad vi spiser, og de varer vi kan købe?
  • Hvilke etiske spørgsmål rejser udviklingen inden for miljø, teknologi, politisk og ideologisk før og nu?
  • Hvordan kan menneskets udvikling i et livslangt perspektiv psykologisk, socialt og kulturelt, herunder betydningen af arv, miljø og kultur, forstås.

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker: 
  Biologi B og psykologi C, valgfag B
  Biologi B og filosofi C, valgfag B
  Matematik B og kemi B, valgfag C 

  Relevant valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger:
  Matematik B 
  Psykologi B 
  Kemi B 
  Naturgeografi B 
  Filosofi C
  Fysik C 
  Psykologi C 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 
  Design og arkitektur C
  Drama C 
  Idræt C 

   

  Tilbydes i Ringsted

  Vælg én af følgende fagpakker: 
  Biologi B og psykologi C, valgfag B 

  Relevant valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger: 
  Matematik B 
  Psykologi B 
  Samfundsfag B 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • IT og teknik

  Vil du arbejde som fx datamatiker, bygningskonstruktør, økonomi og IT, energiteknolog, IT-teknolog? Er du særligt optaget af spørgsmål som:

  • Hvordan har matematik fulgt den kulturelle udvikling fra de tidligste civilisationer og frem, i tal og form? Hvornår og hvordan er IT blevet udviklet – og hvordan anvendes det i matematik og fysik?
  • Hvordan har matematik konkret bidraget til udviklingen inden for naturvidenskab, teknologi og IT – og på hvilken måde kan man udvikle nye indsigter igennem afprøvning fa hypoteser og teorier?
  • Hvordan har fysik bidraget til det naturvidenskabelige verdensbillede? Hvordan kan man igennem eksperimenter og med inddragelse af teorier inden for fx lyd og lys udvikle ny indsigt?

  Tilbydes i Slagelse

  Du får denne fagpakke:
  Matematik B og fysik C, valgfag B 

  Relevant valgfag
  :
  Fysik B 
  Kemi B
  Naturgeografi B 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  Idræt C 

   

  Tilbydes i Ringsted

  Du får denne fagpakke:
  Matematik B og fysik C, valgfag B 

  Relevant valgfag:
  Biologi B 
  Samfundsfag B 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Politi og forsvar

  Vil du arbejde som fx politibetjent, fængselsbetjent, eller uddanne dig inden for de mange muligheder i forsvaret? Tænker du over spørgsmål som:

  • Hvorledes kan man forstå baggrunden for kulturelle ligheder og forskelle – på individ-, gruppe- og samfundsniveau, og hvordan har udviklingen været i forhold til kulturmøder før og nu?
  • Hvorledes påvirker udviklingen økonomisk og politisk nationalt og globalt handlemulighederne for fx velfærdsstaten, udviklingen i forhold til flygtninge- og migrationsstrømme?
  • Hvordan benyttes matematik i samfundsvidenskab som grundlag for politiske beslutninger?
  • Hvordan kan menneskets udvikling i et livslangt perspektiv psykologisk, socialt og kulturelt forstås, herunder betydningen af arv, miljø og kultur forstås?

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Matematik B og samfundsfag B, valgfag C 
  Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B 

  Relevante valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger:
  Matematik B 
  Psykologi B 
  Psykologi C
  Erhvervsøkonomi C 
  Religion B 
  Tysk C 
  Filosofi C 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  Idræt C  

  Tilbydes i Ringsted

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Matematik B og samfundsfag B, valgfag C 
  Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B 

  Relevante valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger:
  Matematik B 
  Psykologi B 
  Psykologi C 
  Erhvervsøkonomi C 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Det pædagogiske og sociale område

  Vil du arbejde som fx pædagog, lærer, socialrådgiver? Er du særligt interesseret i spørgsmål som:

  • Hvorledes kan man forstå baggrunden for kulturelle ligheder og forskelle – på individ-, gruppe- og samfundsniveau, og hvordan har kulturmøderne været før og nu?
  • Hvorledes påvirker udviklingen økonomisk og politisk nationalt og globalt velfærdsstaten, herunder den sociale ulighed? Handlemulighederne i forhold til flygtninge og migrationsstrømme?
  • Hvordan benyttes matematik i samfundsvidenskab som grundlag for politiske beslutninger?
  • Hvordan kan menneskets udvikling i et livslangt perspektiv psykologisk, socialt og kulturelt, herunder betydningen af arv, miljø og kultur, forstås?

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Religion B og samfundsfag B, valgfag C
  Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B 

  Relevante valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger:
  Matematik B 
  Psykologi B 
  Erhvervsøkonomi C 
  Psykologi C 
  Tysk C 
  Filosofi C 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  Idræt C 

  Tilbydes i Ringsted

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B 
  Matematik B og samfundsfag B, valgfag C 

  Relevante valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger:
  Matematik B 
  Psykologi B 
  Erhvervsøkonomi C 
  Psykologi C 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Handel og finans

  Vil du arbejde som f.x. finansøkonom, financial controler, serviceøkonom, markedsføringsøkonom, administrations bachelor, leisure management. Og stiller du dig spørgsmål som:

  • Hvordan spiller virksomheden sammen med omverdenen, og hvilke handlemuligheder har virksomhederne økonomisk og organisatorisk? Og hvordan opstillet et budget og hvordan kan man læse et regnskab?
  • Hvordan spiller tysk sprog, kultur og samfundsforhold sammen, og hvordan kommunikeres på tysk?
  • Hvorledes kan man forstå baggrunden for kulturelle ligheder og forskelle – på individ-, gruppe- og samfundsniveau?
  • Hvordan benyttes matematik i samfundsvidenskab som grundlag for økonomiske og politiske beslutninger?

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Matematik Berhvervsøkonomi C og valgfag B 
  Religion Btysk C og valgfag B

  Relevante valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger:
  Matematik B
  Religion B 
  Tysk B
  Samfundsfag B 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  Idræt C 

  Tilbydes i Ringsted

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Matematik Bsamfundsfag B og valgfag C 
  Samfundsfag Berhvervsøkonomi C og valgfag B 

  Relevante valgfag – afhængigt af hvilken fagpakke du vælger:
  Matematik B 
  Erhvervsøkonomi C 
  Psykologi B 
  Psykologi C 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Medier og markedsføring

  For dig der vil arbejde som fx markedsføringsøkonom, serviceøkonom, multimediedesigner, tv- medietilrettelægger, medieproducent og med ledelse. Er du interesseret ,i hvordan du kan arbejde med at skabe og forstå levende billeder i en æstetisk, kommunikativ og kulturel sammenhæng?

  • Få indblik i hvordan film og TV kan bruges som udtryksform i sammenhæng med praktisk filmproduktion i undervisningen.
  • Hvordan spiller virksomheden sammen med omverdenen?
  • Hvilke handlemuligheder har virksomhederne økonomisk og organisatorisk?
  • Hvorledes læses opstilles et budget, og hvordan læses et regnskab?

  Tilbydes KUN i Slagelse

  Du får denne fagpakke: 
  Mediefag B og erhvervsøkonomi C, frit valgfag B

  Relevante valgfag:
  Matematik B
  Religion B
  Samfundsfag B

  Kunstnerisk fag: 
  Mediefag C

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Linjer på 2-årig HF 2018

 • Mennesker, sundhed og natur

  Vil du arbejde som fx laborant, bioanalytiker, have- og parkingeniør, ernæring og sundhed, procesteknolog, jordbrugsteknolog, energiteknolog, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf. Stiller du dig spørgsmål som:

  • Hvordan spiller natur, dyr og mennesker sammen? Og hvordan påvirkes alle af udviklingen inden for klima, miljø og bæredygtig udvikling?
  • På hvilken måde påvirker udviklingen inden for fx bioteknologi og fødevareproduktion vores dagligdag, herunder den mad vi spiser, og de varer vi kan købe?
  • Hvilke etiske spørgsmål rejser udviklingen inden for miljø, teknologi, politisk og ideologisk før og nu?
  • Hvordan kan menneskets udvikling i et livslangt perspektiv psykologisk, socialt og kulturelt, herunder betydningen af arv, miljø og kultur, forstås.

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker: 
  Biologi B og psykologi C, valgfag B (Psykologi BMatematik B, naturgeografi B, kemi B)
  Matematik B og kemi B, valgfag C (Fysik C, filosofi C, psykologi C)

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Design og arkitektur C
  Drama C
  - Mediefag C
  Idræt C 
  - Billedekunst C 

  Tilbydes i Ringsted

  Du får følgende fagpakker: 
  Biologi B og psykologi C, valgfag B (Psykologi BMatematik B)

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Mediefag C
  Drama C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • IT og teknik

  Vil du arbejde som fx datamatiker, bygningskonstruktør, økonomi og IT, energiteknolog, IT-teknolog? Er du særligt optaget af spørgsmål som:

  • Hvordan har matematik fulgt den kulturelle udvikling fra de tidligste civilisationer og frem, i tal og form? Hvornår og hvordan er IT blevet udviklet – og hvordan anvendes det i matematik og fysik?
  • Hvordan har matematik konkret bidraget til udviklingen inden for naturvidenskab, teknologi og IT – og på hvilken måde kan man udvikle nye indsigter igennem afprøvning fa hypoteser og teorier?
  • Hvordan har fysik bidraget til det naturvidenskabelige verdensbillede? Hvordan kan man igennem eksperimenter og med inddragelse af teorier inden for fx lyd og lys udvikle ny indsigt?

  Tilbydes i Slagelse

  Du får denne fagpakke:
  Matematik B og fysik C, valgfag B (Fysik B, naturgeografi B, kemi B)


  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  - Mediefag C
  Idræt C 
  Billedekunst C 

  Tilbydes i Ringsted

  Du får denne fagpakke:
  Matematik B og fysik C, valgfag B (Biologi BSamfundsfag B) 


  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Drama C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Politi og forsvar

  Vil du arbejde som fx politibetjent, fængselsbetjent, eller uddanne dig inden for de mange muligheder i forsvaret? Tænker du over spørgsmål som:

  • Hvorledes kan man forstå baggrunden for kulturelle ligheder og forskelle – på individ-, gruppe- og samfundsniveau, og hvordan har udviklingen været i forhold til kulturmøder før og nu?
  • Hvorledes påvirker udviklingen økonomisk og politisk nationalt og globalt handlemulighederne for fx velfærdsstaten, udviklingen i forhold til flygtninge- og migrationsstrømme?
  • Hvordan benyttes matematik i samfundsvidenskab som grundlag for politiske beslutninger?
  • Hvordan kan menneskets udvikling i et livslangt perspektiv psykologisk, socialt og kulturelt forstås, herunder betydningen af arv, miljø og kultur forstås?

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Matematik B og samfundsfag B, valgfag C (Filosofi C, psykologi C, erhvervsøkonomi C)
  - Tyrkisk B og psykologi C, valgfag C (Tysk C, drama C, filosofi C)
  - Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B (Psykologi B, matematik B, religion B)

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  - Mediefag C
  Idræt C  
  Billedekunst C

  Tilbydes i Ringsted

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Matematik B og samfundsfag B, valgfag C (Psykologi Cerhvervsøkonomi C
  Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B (Matematik Bpsykologi B) 

  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Drama C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Mennesker, pædagogik og samfund

  Vil du arbejde som fx pædagog, lærer, socialrådgiver? Er du særligt interesseret i spørgsmål som:

  • Hvorledes kan man forstå baggrunden for kulturelle ligheder og forskelle – på individ-, gruppe- og samfundsniveau, og hvordan har kulturmøderne været før og nu?
  • Hvorledes påvirker udviklingen økonomisk og politisk nationalt og globalt velfærdsstaten, herunder den sociale ulighed? Handlemulighederne i forhold til flygtninge og migrationsstrømme?
  • Hvordan benyttes matematik i samfundsvidenskab som grundlag for politiske beslutninger?
  • Hvordan kan menneskets udvikling i et livslangt perspektiv psykologisk, socialt og kulturelt, herunder betydningen af arv, miljø og kultur, forstås?

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker:
  - Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B (Psykologi B, matematik B, religion B)
  - Tyrkisk B og psykologi C, valgfag C (Tysk C, filosofi C, drama C)
  - Drama B og dans C, valgfag B (Matematik B, religion B, samfundsfag B) Du skal vælge drama C som kunstnerisk fag. 
  - Matematik B og samfundsfag B, valgfag C (Psykologi C, filosofi C, erhvervsøkonomi C)


  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  - Mediefag C
  Idræt C 
  Billedekunst C

  Tilbydes i Ringsted

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Samfundsfag B og psykologi C, valgfag B (Psykologi B, matematik B)
  Matematik B og samfundsfag B, valgfag C (Psykologi C, erhvervsøkonomi C)


  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Drama C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Finans, handel og markedsføring

  Vil du arbejde som f.x. finansøkonom, financial controler, serviceøkonom, markedsføringsøkonom, administrations bachelor, leisure management. Og stiller du dig spørgsmål som:

  • Hvordan spiller virksomheden sammen med omverdenen, og hvilke handlemuligheder har virksomhederne økonomisk og organisatorisk? Og hvordan opstillet et budget og hvordan kan man læse et regnskab?
  • Hvordan spiller tysk sprog, kultur og samfundsforhold sammen, og hvordan kommunikeres på tysk?
  • Hvorledes kan man forstå baggrunden for kulturelle ligheder og forskelle – på individ-, gruppe- og samfundsniveau?
  • Hvordan benyttes matematik i samfundsvidenskab som grundlag for økonomiske og politiske beslutninger?

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker:
  - Samfundsfag B og erhvervsøkonomi C, valgfag B (matematik B, religion B)
  - Tysk B og erhvervsøkonomi C, valgfag C (Filosofi C, psykologi C)


  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Dans C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  - Mediefag C
  Idræt C 
  Billedekunst C

  Tilbydes i Ringsted

  Vælg én af følgende fagpakker:
  Matematik Bsamfundsfag B og valgfag C (Erhvervsøkonomi C, psykologi C )
  Samfundsfag Berhvervsøkonomi C og valgfag B (Matematik B )


  Kunstnerisk fag/idræt - vælg imellem:
  Drama C 
  Mediefag C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Drama, kunst og kultur

  Vil du arbejde som fx pædagog, lærer, som skuespiller eller andre kunstneriske fag? Er du særligt optaget af:

  Elsker du at optræde – eller vil du gerne lære hvordan du står på en scene / brænder igennem. Er du vild efter at bruge din krop – eller vil du gerne arbejde med, hvordan man kan bruge kroppen samtidig med at du tager en hf eksamen – så skal du vælge linjen med drama, kunst og kultur

  • Hvorledes kan man med brug af sin krop, stemme, tanke og følelser udtrykke sig – i såvel drama som dans – og igennem samarbejde med andre? Dvs. igennem en praktisk-skabende med mange udtryk?
  • Vil du gerne lære, hvordan du stiller dig op og siger noget, indtager en scene?
  • Vil du være med i det lokale teaterliv?
  • På hvilken måde kan man forstå f.x. forskellige teatertraditioner - f.x. Commedia dell´arte, det Elizabethanske teater, performanceteatret… - og forskellige former for dans, dansekulturer og traditioner – både traditionel dans og moderne?
  • Hvordan kan man forstå udviklingen inden for forskellige teater-traditioner og former for dans? Og hvorledes er det omsat til praksis på scenen?

   

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker:
  - Drama B og dans C, valgfag B (Matematik B, samfundsfag B, religion B)
  Drama B og psykologi C, valgfag B (Matematik B, samfundsfag B, religion B

  Kunstnerisk fag: 
  Drama C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Uni-pakken

  Er dit mål at tage en lang videregående uddannelse? Fx diplomingeniør i bioteknologi, kemi, biologi, matematik, civilingeniør og økonomi?

  Tilbydes i Slagelse

  Du får følgende udvidede fagpakke 2019-2020:
  - Naturvidenskabelig fagpakke (Matematik A, kemi B, fysik B)

  Kunstnerisk fag: 
  Dans C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  - Mediefag C
  Idræt C  
  Billedkunst C

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

Linjer på 2-årig HF 2019

 • Teknologi, natur og søfart

  Vil du arbejde som fx datamatiker, bygningskonstruktør, økonomi og IT, energiteknolog, IT-teknolog eller med søfart? Interesserer du dig for:

  • Hvordan har matematik fulgt den kulturelle udvikling fra de tidligste civilisationer og frem, i tal og form? Hvornår og hvordan er IT blevet udviklet – og hvordan anvendes det i matematik og fysik?
  • Hvordan har matematik konkret bidraget til udviklingen inden for naturvidenskab, teknologi og IT – og på hvilken måde kan man udvikle nye indsigter igennem afprøvning fa hypoteser og teorier?
  • Hvordan har fysik bidraget til det naturvidenskabelige verdensbillede? Hvordan kan man igennem eksperimenter og med inddragelse af teorier inden for fx lyd og lys udvikle ny indsigt?

  Tilbydes i Slagelse

  Du får denne fagpakke:
  Matematik Bfysik C og valgfag fysik B, naturgeografi B, kemi B

  Kreafag/idræt - vælg imellem:
  Idræt C 
  Billedkunst C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  - Mediefag C

  Tilbydes i Ringsted

  Du får denne fagpakke:
  - Kemi Bfysik C og valgfag matematik B 

  Kreafag - vælg imellem:
  Mediefag C 
  Billedkunst C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Mennesker, sundhed og miljø

  Vil du arbejde som fx laborant, bioanalytiker, have- og parkingeniør, ernæring og sundhed, procesteknolog, jordbrugsteknolog, energiteknolog, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf? Interesserer du dig for:

  • Hvordan spiller natur, dyr og mennesker sammen? Og hvordan påvirkes alle af udviklingen inden for klima, miljø og bæredygtig udvikling?
  • På hvilken måde påvirker udviklingen inden for fx bioteknologi og fødevareproduktion vores dagligdag, herunder den mad vi spiser, og de varer vi kan købe?
  • Hvilke etiske spørgsmål rejser udviklingen inden for miljø, teknologi, politisk og ideologisk før og nu?
  • Hvordan kan menneskets udvikling i et livslangt perspektiv psykologisk, socialt og kulturelt, herunder betydningen af arv, miljø og kultur, forstås.

  Tilbydes i Slagelse

  Du får denne fagpakke:
  Biologi Bpsykologi C og valgfag kemi BPsykologi B, og naturgeografi B

  Kreafag/idræt - vælg imellem:
  Idræt C 
  Billedkunst C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  - Mediefag C

  Tilbydes i Ringsted

  Du får denne fagpakke:
  Biologi Bpsykologi C og valgfag psykologi Bmatematik B

  Kreafag - vælg imellem:
  Mediefag C
  Billedkunst C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Mennesker, pædagogik og samfund

  Vil du arbejde som fx pædagog, lærer, socialrådgiver, politibetjent eller inden for forsvaret? Interesserer du dig for:

  • Hvorledes kan man forstå baggrunden for kulturelle ligheder og forskelle – på individ-, gruppe- og samfundsniveau, og hvordan har kulturmøderne været før og nu?
  • Hvorledes påvirker udviklingen økonomisk og politisk nationalt og globalt velfærdsstaten, herunder den sociale ulighed? Handlemulighederne i forhold til flygtninge og migrationsstrømme?
  • Hvordan benyttes matematik i samfundsvidenskab som grundlag for politiske beslutninger?
  • Hvordan kan menneskets udvikling i et livslangt perspektiv psykologisk, socialt og kulturelt, herunder betydningen af arv, miljø og kultur, forstås?

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker:
  - Samfundsfag B, psykologi C og valgfag psykologi B, matematik B, religion B
  - Tyrkisk Bpsykologi C og valgfag tysk Cdrama C

  Kreafag/idræt - vælg imellem:
  Idræt C 
  Billedkunst C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  - Mediefag C

  Tilbydes i Ringsted

  Du får denne fagpakke:
  Samfundsfag Bpsykologi C og valgfag psykologi B, matematik B

  Kreafag - vælg imellem:
  Mediefag C 
  Billedkunst C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Dramalinjen

  Vil du arbejde som fx pædagog, lærer, som skuespiller eller andre kunstneriske fag? Interesserer du dig for:

  Elsker du at optræde – eller vil du gerne lære hvordan du står på en scene / brænder igennem. Er du vild efter at bruge din krop – eller vil du gerne arbejde med, hvordan man kan bruge kroppen samtidig med at du tager en hf eksamen – så skal du vælge linjen med drama, kunst og kultur

  • Hvorledes kan man med brug af sin krop, stemme, tanke og følelser udtrykke sig – i såvel drama som dans – og igennem samarbejde med andre? Dvs. igennem en praktisk-skabende med mange udtryk?
  • Vil du gerne lære, hvordan du stiller dig op og siger noget, indtager en scene?
  • Vil du være med i det lokale teaterliv?
  • På hvilken måde kan man forstå f.x. forskellige teatertraditioner - f.x. Commedia dell´arte, det Elizabethanske teater, performanceteatret… - og forskellige former for dans, dansekulturer og traditioner – både traditionel dans og moderne?
  • Hvordan kan man forstå udviklingen inden for forskellige teater-traditioner og former for dans? Og hvorledes er det omsat til praksis på scenen?

  Tilbydes i Slagelse

  Du får denne fagpakke:
  Drama B,psykologi C og valgfag matematik B, religion B, psykologi B

  Kreafag:
  Drama C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Handel og finans

  Vil du arbejde som f.x. finansøkonom, financial controler, serviceøkonom, markedsføringsøkonom, administrations bachelor, leisure management. Interesserer du dig for:

  • Hvordan spiller virksomheden sammen med omverdenen, og hvilke handlemuligheder har virksomhederne økonomisk og organisatorisk? Og hvordan opstillet et budget og hvordan kan man læse et regnskab?
  • Hvordan spiller tysk sprog, kultur og samfundsforhold sammen, og hvordan kommunikeres på tysk?
  • Hvorledes kan man forstå baggrunden for kulturelle ligheder og forskelle – på individ-, gruppe- og samfundsniveau?
  • Hvordan benyttes matematik i samfundsvidenskab som grundlag for økonomiske og politiske beslutninger?

  Tilbydes i Slagelse

  Vælg én af følgende fagpakker:
  - Samfundsfag B, erhvervsøkonomi C og valgfag matematik B, religion B
  Tyrkisk Berhvervsøkonomi C og valgfag psykologi C
  Samfundsfag B, tysk C og valgfag matematik Breligion Btysk B


  Kreafag/idræt - vælg imellem:
  Idræt C 
  Billedkunst C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  - Mediefag C

  Tilbydes i Ringsted

  Du får denne fagpakke:
  Samfundsfag Berhvervsøkonomi C og valgfag matematik B

  Kreafag - vælg imellem:
  Mediefag C 
  Billedkunst C 

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet

 • Uni-pakken Naturvidenskab

  Er dit mål at tage en lang videregående uddannelse? Fx diplomingeniør i bioteknologi, kemi, biologi, matematik, civilingeniør og økonomi?

  Tilbydes i Slagelse

  Du får følgende udvidede fagpakke 2019-2020:
  - Naturvidenskabelig fagpakke matematik A, kemi B, fysik B

  Kreafag/idræt - vælg imellem:
  Idræt C 
  Billedkunst C 
  Design og arkitektur C 
  Drama C 
  Mediefag C

  Ved at klikke på det pågældende fag, kan du se hvilke mål og krav der er væsentlige i undervisningen og for prøven i faget.

  Videreuddannelse

  Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
  Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet