Brugen af personoplysninger

HVOR KOMMER OPLYSNINGERNE FRA?

Oplysningerne vil fortrinsvis være indsamlet hos dig selv, men kan også være indsamlet hos – eller modtaget fra - andre, fx din kommune, skattevæsenet, folkeregisteret eller UU.

HVAD BRUGER VUC VESTSJÆLLAND SYD OPLYSNINGERNE TIL?

Oplysningerne bruger vi fx til at administrere dit undervisningsforløb, til at vurdere om du opfylder/fortsat opfylder betingelserne for at kunne få undervisning eller kunne modtage SU.

VUC's revision kan få adgang til oplysninger om dig i forbindelse med gennemførelse af en kontrol.

Endvidere er VUC forpligtet til at give visse af disse oplysninger videre til Region Sjælland, Undervisningsministeriet, Danmarks Statistik, SU-styrelsen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, din bopælskommune – eller dit jobcenter, hvis du er i aktivering.

HVILKE OPLYSNINGER DREJER DET SIG OM?

Oplysningerne kan være dels almindelige oplysninger, dels følsomme og andre rent private oplysninger. 

Som eksempler kan nævnes: navn, adresse, personnummer, mailadresse, mobiltelefonnr., din deltagerbetaling, dit fremmøde, dit studieforløb og dine eksamensresultater.

HVAD HAR DU RET TIL?

Hvis der behandles oplysninger om dig, har du som udgangspunkt efter principperne i loven ret til:

  • efter ønske at få indsigt i de oplysninger om dig, der behandles
  • at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne om dig
  • at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af urigtige eller vildledende oplysninger. Det samme gælder for oplysninger om dig, der på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

HVOR KAN DU HENVENDE DIG MED EN EVENTUEL KLAGE?

VUC Vestsjælland Syd er dataansvarlig for de registrerede oplysninger.

Hvis du er utilfreds med VUC's behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet. Oplysninger om Datatilsynet kan du få på Internettet, www.datatilsynet.dk.

HVEM KAN GIVE DIG ORIENTERING OM REGISTRERING OG ANDEN BEHANDLING AF OPLYSNINGER OM DIG?

Du kan få nærmere oplysninger om foretagne registreringer af oplysninger om dig og om VUC´s anden behandling af oplysningerne ved henvendelse til os.