Kvalitets- og evalueringsplan

Kvalitets- og evalueringsplan

Undervisningsministeriet har i

beskrevet de krav, der skal arbejdes efter for at kvalitetssikre institutionen. Det kvalitetssikringssystem, der bliver beskrevet nedenfor omfatter således Almen Voksen Uddannelse (AVU), det 2-årige HF og enkeltfags HF. Derudover gælder det også for Forberedende Voksen Undervisning (FVU) og ordblindeundervisningen (OBU).

På VUC Vestsjælland Syd arbejder vi med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling med henblik på en systematisk selvevaluering. Selvevaluering forstået som "en proces der består i at indsamle information og implementere procedurer, der muliggør kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold i sammenhæng med institutionens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen" (BEK om kvalitetsudvikling og  resultatvurdering)

Det overordnede mål med kvalitetsarbejdet på VUC Vestsjælland syd er dels at dokumentere skolens praksis og dels at skabe en lokalt forankret udvikling. Vi ønsker at styrke den tankegang, at kvalitetsarbejde er en holdning til skolens liv, der stimulerer udvikling på alle niveauer. Således lægger vi også vægt på selvforvaltning og dermed, at udgangspunktet er, at evalueringer gennemføres af de direkte ansvarlige.

Vi ønsker med udviklingen af et kvalitetssikringssystem at

 • beskrive, hvad vi gør og hvilke resultater, vi kommer frem til
 • få kursisternes og andres bedømmelse af det, vi gør
 • bruge dokumentation, resultater og andres meninger til at diskutere undervisningen, skolens tilrettelæggelser, fysiske miljø m.v.
 • vurdere behovet for at handle anderledes
 • vurdere hvilke konkrete tiltag, der skal iværksættes.

Organisering af skolens ledelse

VUC Vestsjælland Syds værdigrundlag

Det er VUC Vestsjælland Syd vision at være kendt for

 • at tilbyde aktuel og relevant almen uddannelse af høj kvalitet
 • at have tilbud til brede målgrupper, uanset alder, køn, etnicitet og forudgående uddannelse
 • at lytte til brugerne, lokale virksomheder og lokale myndigheder for fortløbende at kunne justere uddannelsesudbuddet.

Overordnede, kulturbetingede værdier for VUC Vestsjælland Syd:

 • Demokrati
 • Åndsfrihed
 • Ligeværdighed
 • Tolerance
 • Tillid

VUC Vestsjælland Syd er en uddannelsesinstitution for voksne med et værdigrundlag, der bygger på et demokratisk, humanistisk menneskesyn.

Fælles værdigrundlag for kursister og medarbejdere:

 • Åbenhed, dialog, ligeværd og gensidig respekt
 • Udvikling af faglige og personlige kompetencer
 • Medindflydelse, engagement og ansvarlighed
 • Motivation og aktiv deltagelse
 • Miljø- og ressourcebevidsthed

Mål for perioden 2012-2015

Det er VUC Vestsjælland Syds mål

 1. at sikre kursisterne et tidssvarende, indbydende og fagligt kvalificeret uddannelsesmiljø, der fremmer kursisternes lyst til og udbytte af undervisningen.
 2. at kvalificere kursisternes uddannelsesvalg og sikre højere grad af fastholdelse og gennemførelse, også for grupper af borgere som p.t. er underrepræsenteret på VUC.
 3. at styrke den regionale indsats overfor de kortuddannede og andre med behov for at styrke deres basale kundskaber og kompetencer.
 4. at fremme den studieforberedende undervisning på alle niveauer.
 5. at udvikle nye og fleksible pædagogiske tilrettelæggelsesformer.
 6. at videreudvikle VUC Vestsjælland Syd som en attraktiv arbejdsplads.
 7. at foretage løbende opdatering af materiale og hjælpemidler samt efteruddannelse af personale.
 8. at indgå aktivt i opbygningen af Campus Ringsted.
 9. at indgå aktivt i udbygningen af lokalt og regionalt samarbejde med andre uddannelsesudbydere.

Skoleevaluering

På VUC Vestsjælland Syd tager kvalitetssikringssystemet udgangspunkt i skolens værdigrundlag og målsætning for perioden 2012-2015 og omfatter

 • helskoleevaluering
 • undervisningsevaluering,
 • fastholdelsesstrategi

 

Helskoleevalueringen er den overordnede evaluering af hele skolen omfattende kvalitet og resultater.

Denne evaluering omfatter

 • den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering (bilag 1)
 • arbejdspladsvurdering (bilag 2)
 • gennemgang af kursisternes eksamenskarakterer (bilag 3)
 • skolens pædagogiske udvikling (bilag 4)

Ledelsen er ansvarlig for, at undervisningsmiljøet og arbejdsmiljøet er tilfredsstillende for medarbejdere og kursister. Gennem undervisningsmiljø- og arbejdspladsvurdering bliver ledelsen gjort bekendt med kursisternes og lærernes opfattelse heraf. Der arbejdes i begge tilfælde med nøgleområder som opfølgning på undersøgelserne.

Undervisningsmiljøvurderingen diskuteres i bestyrelsen, på lærer- og sekretærmøder, i MIO samt i kursistrådet. Nøgleområder udvælges af ledelsen i dialog med skolens bestyrelse og medarbejdere.

Arbejdspladsvurderingen diskuteres i MIO og fremlægges for bestyrelsen og på PR-møde. Nøgleområder og strategier til handling udvælges af MIO.

Ved gennemgang af eksamenskarakterer for samtlige kursister sikrer ledelsen sig, at VUC Vestsjælland Syd har en høj faglig standard. Gennemsyn af alle eksamenskarakterer giver ligeledes mulighed for handling, såfremt justeringer er påkrævede.

VUC Vestsjælland Syd har som mål at have en skole af en tidssvarende pædagogisk kvalitet. Ved hjælp af en pædagogisk strategiplan sikrer skolen sig, at undervisningen lever op hertil, samt at der sker en pædagogisk udvikling. Pædagogisk Råds forretningsudvalg (PRfu) er sammen med viceforstanderen ansvarlig for herfor.

 

Undervisningsevalueringen er den evaluering, der foregår af selve undervisningen og af den enkelte kursists udbytte.

 • løbende evaluering af undervisningen i de enkelte klasser (bilag 5)
 • løbende evalueringer af den enkelte kursists faglige udbytte (bilag 6)
 • lærerens vurdering af egen undervisning (bilag 7).


Undervisningen i de enkelte klasser evalueres løbende af den pågældende lærer. Evalueringen er et redskab for klassen og læreren / lærerteamet med henblik på at sikre fokus på, hvordan undervisningen fungerer og som et middel til justeringer. Undervisningen evalueres mindst 2 gange i løbet af et skoleår.

Det er udover de eksterne eksaminer lærerens ansvar at evaluere kursisternes udbytte af undervisningen samt at rådgive og vejlede kursisten i, hvorledes han / hun opnår det bedst mulige udbytte af undervisningen. Kursisten tilbydes 2 gange i løbet af et skoleår en individuel samtale med læreren om det faglige niveau.

Ledelsen har ikke adgang til lærernes evalueringer af undervisningen. Kursisternes evaluering af den enkelte lærers undervisning er et redskab for læreren til kvalitetssikring af egen undervisning.

Den enkelte lærer foretager mindst en gang om året på baggrund af undervisningsevalueringerne en sammenfattende vurdering. Lærerens vurdering af egen undervisning diskuteres ved MUS-samtalen. Samtalen mellem lærer og leder understøtter således også kvalitetssikringen af lærerens faglige og pædagogiske ajourføring.

 

Fastholdelsesstrategien har til formål at støtte den enkelte kursist gennem sit uddannelsesforløb (bilag 8).

VUC Vestsjælland Syd har i sit værdigrundlag kursisternes aktive deltagelse og i sin målsætning for perioden 2012-2015 at sikre højere grad af fastholdelse og gennemførelse af undervisningen.

Vi vil gennem kvalitetssikring af fastholdelsesstrategien vurdere om de ressourcer og tiltag, der anvendes på området, støtter kursisten i hans / hendes studieaktivitet.

Bilag

Bilag 1: Kursisternes evaluering af undervisningsmiljøet - undervisningsmiljøvurdering

Hvornår: VUC Vestsjælland Syd foretager hvert 2. år en undervisningsmiljøvurdering. Undersøgelsen sker ved hjælp af evalueringsskemaer, der besvares af kursisterne.

Hvordan: Evalueringsskemaer lægges på LUDUS Web og hver kursist på skolen har mulighed for at svare én gang. Lærerne opfordrer samt giver kursisterne tid og rum til at besvare evalueringsskemaet.

Evalueringer tilrettelægges af viceforstander.

Bearbejdning: Resultaterne diskuteres i bestyrelsen, på lærer- og sekretærmøder, i MIO samt i kursistrådet. Nøgleområder udvælges af ledelsen i dialog med skolens bestyrelse og medarbejdere. Nøgleområderne kan hentes fra alle niveauer på skolen. Ledelsen og MIO fastlægger strategier til handlinger og konkrete evalueringstemaer.

Der foretages fokusgruppeinterview med grupper af kursister.

Opfølgning: Opfølgning på undervisningsmiljøvurderingen sker løbende. De enkelte nøgleområder er genstand for en årlig drøftelse i bestyrelsen og i MIO, og der udarbejdes en opfølgningsplan for næste skoleår. Planen formuleres, så der indgår succeskriterier, mål og delmål, der kan evalueres.

Nøgleområderneses i et 2-årigt perspektiv.

Resultaterne af undervisningsmiljøvurderingen præsenteres på skolens hjemmeside.

Mål: At kvalitetssikre forhold, der vedrører kursisternes

 • Udvikling af faglige og personlige kompetencer.
 • Medindflydelse, engagement og ansvarlighed.
 • Motivation og aktiv deltagelse (jf. VUC Vestsjælland Syds værdigrundlag).


Ansvarlig: Den ansvarlige for undervisningsmiljøvurderinger er viceforstander.

Bilag 2: Lærerens vurdering af arbejdsmiljøet (APV)

Hvornår: Arbejdspladsvurderingen finder sted hvert 2. år.

Hvordan: Alle ansatte blandt det pædagogiske og administrative
personale på VUC Vestsjælland Syd besvarer et spørgeskema om forholdene på arbejdspladsen.

Bearbejdning: Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen diskuteres i MIO og fremlægges for bestyrelsen og på PR-møde. Nøgleområder og strategier til handling udvælges af MIO. Nøgleområderne skal ses i et 2-årigt perspektiv.

Opfølgning: Nøgleområder diskuteres en gang om året i bestyrelsen og på PR-møde,og i MIO udarbejdes der en opfølgningsplan.

Mål: At sikre, at det fysiske arbejdsmiljø understøtter institutionens intentioner om at være en god arbejdsplads, herunder at VUC Vestsjælland Syd lever op til gældende regler for fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samt at sikre at det psykiske arbejdsmiljø er af en kvalitet, der modvirker stress, fremmer arbejdsglæde, understøtter den ansattes personlige udvikling m.m.

Ansvarlig: Forstanderen er den ansvarlige for arbejdspladsvurderingen.

Bilag 3: Ledelsens opfølgning af eksamenskarakterer

Hvornår: Opfølgning på eksamenskarakterer – både skriftlige og mundtlige -
ved VUC Vestsjælland Syd sker ved hver prøvetermin samt efter resultaterne for større skriftlig opgave.

Hvordan: Ledelsen får alle karakterlister til gennemsyn.

Bearbejdning: Karakterlister diskuteres med læreren for klassen, såfremt der er anledning til bemærkninger, det være sig bemærkelsesværdigt lave eller  høje eksamensresultater.

Opfølgning: Ledelsen følger den pågældende lærer.

Mål: At kvalitetssikre den faglige standard for de kursister, der frekventerer VUC Vestsjælland Syd.

Ansvarlig: Det er forstanderen, der er ansvarlig for opfølgning på eksamenskarakterer.

Bilag 4: Pædagogisk Råds forretningsudvalgs arbejde med den pædagogiske strategiplan

Hvornår: Pædagogisk Råds forretningsudvalg (PRfu) diskuterer løbende VUC Vestsjælland Syds pædagogiske udvikling. Hvert 3. år udarbejdes en strategi herfor i samarbejde med viceforstanderen.

Hvordan: PRfu holder sig løbende orienteret om pædagogisk nytænkning og erfaringer bl.a. ved deltagelse i pædagogiske kurser og ved at holde sig orienteret i pædagogisk litteratur.

Bearbejdning: PRfu fremlægger sin strategi for Centrets kommende 3-årige periode for PR, som med udgangspunkt i drøftelser og debat vedtager planen.

Opfølgning: Den pædagogiske strategiplan diskuteres løbende (mindst 1 gang om året) og justeres såfremt den pædagogiske udvikling i al almindelig eller den konkrete undervisnings virkelighed taler herfor.

Mål: Det er målet at sikre en høj pædagogisk kvalitet i undervisningen på VUC Vestsjælland Syd. Løbende ajourføring af lærerens faglige og pædagogiske kvalifikationer er centralt for denne målsætning.

Ansvarlig: Viceforstanderen er sammen med PRfu ansvarlig for arbejdet med den pædagogiske strategiplan.

Bilag 5: Kursisternes evaluering af lærerens undervisning

Hvornår: Evalueringen sker løbende (minimum 2 gange årligt).

Hvordan: Evalueringen gennemføres i den enkelte klasse ved hjælp af spørgeskema udarbejdet af læreren og samtale mellem kursister og lærer.

VUC Vestsjælland Syd har udarbejdet et standardiseret spørgeskema, som læreren efter eget valg kan benytte.

Bearbejdning: Læreren samler kursisternes besvarelser og forelægger resultaterne for kursisterne og diskuterer dem med dem.

I pakketilrettelæggelser, på det 2-årige hf og i AVU-teams diskuteres resultaterne af evalueringerne også i de respektive teams.

Opfølgning: Læreren / teametforetager de fornødne justeringer i undervisningen.

Mål: Evalueringen er et redskab for klassen og læreren / lærerteamet og har til formål, at læreren på baggrund af besvarelserne kan justere undervisningens progression og faglige niveau set i relation til kursisternes faglige formåen. Formålet er ligeledes at justere undervisningen tilrettelæggelse og variation.

Ansvarlig: Den enkelte lærer er ansvarlig for evalueringen af undervisningen i klasserne.

Bilag 6: Kursisternes faglige og studiemetodiske udbytte af undervisningen

Hvornår: Læreren evaluerer kursisternes faglige standpunkt og studiemetodiske færdigheder samt studieaktiviteten løbende. Mindst 2 gange årligt tilbydes den enkelte kursist en samlet evaluering. Der gives en evaluering på alle større opgaver / projekter  

Hvordan: Der gives mundtlige såvel som skriftlige tilbagemeldinger.

Bearbejdning og opfølgning: Læreren støtter kursisten i at anvende de faglige og studiemetodiske tilbagemeldinger samt til at vurdere sin egen studieaktivitet.

Mål: Ved de faglige og studiemetodiske evalueringer vejleder læreren kursisten i at etablere en progression i den uddannelsesmæssige og personlige udvikling.

Ansvarlig: Det er læreren, der er ansvarlig for evalueringerne og tilbagemeldingerne.

Bilag 7: Lærerens vurdering af egen undervisning

Hvornår: Læreren laver en gang årligt en sammenfattende vurdering af sin egen undervisning.

Hvordan: På baggrund af kursisternes evaluering af lærerens undervisning har læreren mulighed for at vurdere ændringer og strategier i det pædagogiske arbejde samt formulere behov for eventuelle pædagogiske og faglige kurser og opfølgninger.

Bearbejdning: Lærerens sammenfattende vurdering af sin undervisning diskuteres ved MUS-samtalen, og der lægges en plan for lærerens videre arbejde.

Opfølgning: Opfølgningen sker løbende og ved den efterfølgende MUS-samtale.

Mål: Det er målet med denne undervisningsvurdering, at læreren til stadighed udvikler sine pædagogiske og faglige kompetencer.

Ansvarlig: Lærer og ledelse er i samarbejde ansvarlig for lærerens pædagogiske og faglige udvikling og at der sker en løbende ajourføring af disse kvalifikationer.

Bilag 8: Evaluering af fastholdelsesstrategien

Hvornår: Der evalueres på fastholdelsesstrategien ved skoleårets afslutning.

Hvordan: Udvalgte hold sammenlignes, hvad angår gennemførelsesfrekvens og frafaldsprocent.
Der sker en løbende kvalitetssikring af registrering af studieaktivitet i LUDUS Web.

Bearbejdning: Det vurderes om de tiltag, skolen har foranstaltet, har den tilsigtede effekt.

Der måles ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview.

Opfølgning: Der er en løbende debat med studievejlederne, kursistrådet og udvalgte kursister om de indsatser, skolen har valt at foretage.

Mål: VUC Vestsjælland Syd har som mål via den pædagogiske og strukturelle tilrettelæggelse af undervisningen at sikre kursisten den optimale mulighed for at gennemføre sit undervisningsforløb, herudover som skole at handle på enhver form for manglende studieaktivitet, samt at støtte kursisten med mentor-/ kontaktlærerordning, studievejledning, tutorordning og psykoterapeutisk bistand.