Ledige jobs

Vil du være med til at sikre uddannelse af arbejdsstyrken i hele Danmark?

Vi søger på vegne af Danske HF og VUC, 2 akademiske medarbejdere med blik for både uddannelse og arbejdsmarked, og som er stærke
til kommunikation og tal

Arbejdsmarkedet er i konstant forandring, og i de senere år er det gået endnu hurtigere. Nye teknologier, nye platforme og en ny forståelse af, hvordan arbejdslivet som helhed ser ud, kalder på, at vi som samfund i endnu højere grad formår at tilpasse vores måde at uddanne på – blandt andet med mere målrettet voksen- og efteruddannelse (VEU). 

VUC-sektoren påtager sig rollen som leverandør af de efterspurgte, almene og fleksible kompetenceløft. Vi udvikler hele tiden sektoren til at løse opgaven gennem samarbejde og partnerskaber og med udgangspunkt i høj faglighed på vores uddannelser.

Til at understøtte denne opgave har VUC’erne indgået et landsdækkende samarbejde, understøttet af en nyoprettet enhed, placeret på HF & VUC FYN i Odense. Til denne enhed søger vi 2 medarbejdere, der sammen med den nationale VEU-chef skal være med til at implementere VUC-sektorens strategi samt være koordinerende bindeled mellem de 30 VUC’er på landsplan.

Deadline for ansøgning
Vi skal modtage din ansøgning med relevant dokumentation og CV senest den 24. oktober 2018 på vucpost@vucfyn.dk. (Autosvarmail). Der planlægges samtaler fra uge 45. 

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Stig Holmelund Jarbøl på 23 83 94 70 / shj@vucfyn.dk eller VEU-chef Michael Fjeldsted på 23 99 28 23 / mfj@vucfyn.dk.

 

Når du søger job hos

 -  Information om dine rettigheder i forbindelse med behandling af dine persondata

Du har nogle rettigheder fordi vi registrerer oplysninger om dig i vores mail-system, når du søger job hos os. Samtidig vil vi informere dig om hvordan vi behandler din ansøgning, og dermed om formålet med at vi registrerer oplysninger om dig.
 Vi modtager udelukkende ansøgninger skriftligt via vores mail: ansogning@vuc-vs.dk
Når du søger en ledig stilling hos os via mail, så registreres din mail i vores mailsystem for at vi kan besvare din ansøgning.

Sådan arbejder vi med din ansøgning
Når vi læser din ansøgning, vurderer vi konkret dine kvalifikationer i forhold til stillingen. Et ansættelsesudvalg gennemgår alle ansøgninger når ansøgningsfristen er udløbet, og aftaler hvem vi indbyder til en personlig samtale med udvalget.
Vores mål er at besætte den ledige stilling med den ansøger som er bedst kvalificeret såvel fagligt som personligt.
Efter de personlige samtaler vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den ansøger, som vi finder bedst kvalificeret. Vi indhenter oplysninger om ansøgeren hos de referencer som ansøgeren oplyser.
Når vi har besat stillingen, sender vi et skriftligt afslag via mail til de øvrige ansøgere som ikke kom i betragtning. De ansøgere som har været til samtale, kontakter vi telefonisk.
 Efter 30 dage slettes alle ansøgere fra vore mailsystem, herunder også uopfordrede ansøgninger.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Retten til at trække samtykke tilbage
Ved indsamling af visse former for persondata vil du blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, således at vi har lov til at opbevare, anvende og behandle data. Dette gælder fx hvis vi tager billeder af dig til markedsføringsbrug mv.
Hvis du har underskrevet et sådant samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.