Pædagogisk profil

Pædagogisk profil

Anvendelsesorientering og et centralt begreb som studiekompetence er til stadig bearbejdning, diskussion og udfoldelse blandt lærerne. Reformernes overvejelser om betydningen af, at kreativitet og innovation er blandt de centrale kompetencer, som kursisterne skal tilegne sig i løbet af uddannelserne, udvikler vi til stadighed på.  

Dette arbejde skal ses i sammenhæng med det løbende kvalitetsarbejde, hvor evaluering af undervisningen spiller en central rolle som pædagogisk praksis for udvikling af undervisningen og dialogen med kursisterne.  

Kursisterne og eleverne på VUC er set over en længere periode blevet yngre, og en ikke væsentlig gruppe blandt kursisterne er blevet svagere. Her tænkes på manglende rammer og struktur omkring såvel privat- som skoleliv. De pædagogiske overvejelser og tilrettelæggelser må nødvendigvis undergå en tilsvarende ændring og tilpasse sig målgruppen. VUC er nødt til at arbejde med og udvikle sig pædagogisk både for at kunne leve op til kursistgruppens forventninger om god undervisning og et godt undervisningssted. VUC skal også medvirke til at understøtte kursisterne i at etablere den manglende struktur med henblik på at kunne gennemføre en videregående uddannelse. 

Arbejdet med at udvikle inkluderende undervisning og tilrettelægge undervisningstilbud, der kan tilfredsstille mange forskellige kursisters behov fx lektiefri klasser, fleksible tilrettelæggelser, fortsætter. Det er i denne forbindelse vigtigt at nytænke hele VUC’s uddannelsesprofil, så den matcher den yngre målgruppe.

Teams har haft en stor betydning både på AVU og på HF. Teams er en vigtig kraft for konsolidering af nye pædagogiske tiltag, fastholdelse af kursisterne og styrkelsen af arbejdet med studiekompetencerne. Teams – indhold og anvendelse - arbejder vi videre med.

95%- og 60%-målsætningen stiller krav til fastholdelsesarbejde blandt kursisterne, således at flere og flere kursister gennemfører deres uddannelse. Vejledernes funktion er i dag at være gennemførelsesvejledere, og de spiller således en central rolle i fastholdelsesarbejdet.

Fastholdelsesarbejdet er vigtigt og skal konstant være i fokus for udvikling og forbedringer. Klasseledelse og andre lignende pædagogiske tiltag virker fastholdende.

VUC Vestsjælland Syd har i dag en række studievejledere og en fastholdelsescoach ansat. Vi har på hver afdeling særlige ordblindevejledere. Herudover har VUC Vestsjælland Syd to psykoterapeuter tilknyttet. VUC har egne mentorer til vores SPS-kursister, og vi har et tæt samarbejde med UU, kommuner og jobcentre med deres vejledere og mentorer.

Vores pædagogiske profil i vores strategi